PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 5 mei 2019 zondagsnieuws 5 mei 2019

Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 5 mei 2019
De liturgische kleur is wit


Usselo: 10 uur voorganger: ds. O. Haasnoot
Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal en er is weer Kindernevendienst.


Bij het aansteken van de kaarsen zingen we de komende periode van lied 600 de eerste 2 coupletten:
Licht, ontloken aan het donker, licht, gebroken uit de steen, licht, waarachtig levensteken, werp uw waarheid om ons heen!
Licht, geschapen, uitgesproken, licht, dat straalt van Gods gelaat, licht uit licht, uit God geboren, groet ons als de dageraad!


Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: René Jongejeugd, Organist: Peter Slotman.


Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen is: Lucas 24: 35-48
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar de heer Lubbers , en naar mevrouw Langkamp,
 
De collecten:
De collecte tijdens de dienst is voor Kerk in Actie, Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië.
Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toh kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp met voedselwater en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
Wij leven mee met mevrouw Roerink -Immink, zij is weer thuis naar een korte opname in het ziekenhuis.
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven,
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.


Agenda
Gemeenteavond
Op 16 mei is de gemeenteavond. Het eerste gedeelte gaat over Reach Another Foundation, ( zie Drieklank). De diaconie gaat deze stichting steunen met € 500 per jaar. Tineke Dikken vertelt en laat beelden zien van haar reis naar Ethiopië. Voorafgaand is er een Ethiopische maaltijd voor €12.50 p.p. Een gedeelte van dit bedrag gaat naar dit doel.
Na de pauze gaan we het hebben over ons beleidsplan.
De Maaltijd begint om 18.00 uur, en de gemeenteavond om 20.00 uur.
Opgave tot uiterlijk 8 mei bij Mieke Lippinkhof, telefoonnummer 06 539 283 28 of per mail: .
U kunt ook inschrijven op de lijst in het Verenigingsgebouw.


Dienst volgende week zondag 12 mei
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. R. de Vries


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezing


Lucas 24: 35-48
35De twee ​leerlingen​ vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
36Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede​ zij met jullie.’ 37Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. 38Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ 40Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. 41Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42Ze gaven hem een stuk geroosterde ​vis. 43Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.44Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van ​Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de ​messias​ zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 


(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.