PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 16 juni 2019 zondagsnieuws 16 juni 2019
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 16 juni 2019
De liturgische kleur is wit.


Twekkelo: 10 uur voorganger: ds. C. de Jonge
Ouderling:Rineke Overbeek; Diaken:Esther Mol; Kerkrentmeester: Jan Berenbroek;
Koster:Gerard Overbeek; Organist: Peter Slotman.
Na de dienst bent u weer van harte welkom in het Kulturhus voor een kop koffie en thee.


Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we lied 600:1 en 2.


De schriftlezingen zijn: psalm 8 en Mattheus 28:16-20.
De bloemen gaan als groet en felicitatie van ons allen naar dhr. Lippinkhof,  (hij is 80 jaar geworden) en als groet en felicitatie naar mevr. Holtkamp, (zij is 99 jaar geworden).


De collecten: tijdens de dienst voor het Bartiméus Fonds.
In Nederland zijn circa 300.000 mensen blind of slechtziend. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal de komende jaren stijgt.Oorzaken hiervoor zijn onder meer de vergrijzing, maar ook ziektes als diabetes waardoor veel jonge mensen worden getroffen. Het Bartiméus Fonds maakt zich sterk voor mensen die slechtziend of blind zijn. Wij vinden dat mensen met een visuele beperking alles uit het leven moeten kunnen halen wat erin zit.Om dat voor elkaar te krijgen , zamelt Bartiméus Fonds geld in voor innovatie projecten en proberen wij mensen bewust te laten worden waar slechtziende en blinde mensen dagelijks -soms letterlijk- tegen aan lopen.
2e collecte is voor de Plaatselijke Gemeente


Wij leven mee met
Dhr. Cretier is in het ziekenhuis te Groningen verblijft,
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.


Dienst volgende zondag:
23 juni, 10.00 uur Usselo, ds. H. Cohen Stuart-Fens uit Oosterhesselen.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695. Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
Ds. Haasnoot is op vakantie tot begin juli. Voor noodgevallen kunt u contact opnemen met de ouderlingen of mogelijk met een van de voorgangers uit Haaksbergen, ds Job Stein en ds Gonda Elzenga. Ook kunt u contact opnemen met de uitvaartbegeleidsters Riette Wissink of Nynke van Gelderen.
Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.