PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 11 augustus 2019 zondagsnieuws 11 augustus 2019


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 11 augustus 2019.
De liturgische kleur is groen.


Usselo: 10 uur voorganger: ds. C. de Jonge.
Ouderling: Rineke Overbeek, Diaken: Mieke Lippinkhof , Kerkrentmeester: Henk Abbink, Koster: Wim Cretier, Organist: Peter Slotman.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De bloemen gaan als groet en bemoediging van onze gemeente naar:
mevr. Ter Mors-Leusink,
en als groet en felicitatie naar mevr. Zijdeveld-Beekman, zij  is 85 jaar geworden..


De schriftlezingen zijn: Genesis 18:20-33 en Lucas 11:1-4


De collecten:
1e collecte is voor kerk in actie (Wereld Diaconaat)
Veel zwarte jongeren in Pretoria (Zuid Afrika) hebben geen toekomstperspectief. Ze groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtsloosheid te doorbreken. Met deze collecte opbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
 2e collecte is voor de Plaatselijke Gemeente.


Agenda:
Ontmoetingsmorgen op  donderdag 29 augustus om 10.30 uur bij Annet Grobben
Oude Haaksbergerdijk 2 te Usselo.
We gaan aan de keukentafel met elkaar in gesprek n.a.v. vragen en opmerkingen. Het is steeds weer verrassend wat een ieder te vertelllen heeft. Iederéén is hiervoor van harte uitgenodigd. Graag even bellen met Annet : 053-4282193.
of een mailtje naar


Wij leven mee met
-allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
-allen, die een verjaardag, trouwdag of iets anders te vieren hebben en allen die een mooi bericht hebben ontvangen.


Dienst zondag 18 augustus in Usselo : voorganger: ds. O.Haasnoot met viering H.Avondmaal.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Genesis 18: 20-33


20Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun ​zonden​ zijn ongehoord groot. 21Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’
22Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl ​Abraham​ bij de HEERbleef staan. 23Abraham​ ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? 24Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad ​vergeving​ schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? 25Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch ​rechtvaardig​ handelen?’ 26De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad ​vergeving​ schenken.’27Hierop zei ​Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben: 28stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref.’29Opnieuw sprak ​Abraham​ hem aan: ‘Stel dat het er maar veertig zijn.’ ‘Dan zal ik het niet doen omwille van die veertig.’ 30Toen zei hij: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als ik er dertig aantref.’ 31Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig.’ 32Abraham​ zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’
33Zodra de HEER zijn gesprek met ​Abraham​ had beëindigd, ging hij weg. En ​Abraham​ keerde terug naar de plaats waar hij woonde.


Lucas 11: 1-4 Het gebed
111Eens was ​Jezus​ aan het ​bidden, en toen hij zijn ​gebed​ beëindigd had, zei een van zijn ​leerlingen​ tegen hem: ‘Heer, leer ons ​bidden, zoals ook Johannes het zijn ​leerlingen​ geleerd heeft.’ 2Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie ​bidden, zeg dan:
Vader, laat uw naam ​geheiligd​ worden
en laat uw koninkrijk komen.
3Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
4Vergeef​ ons onze ​zonden,
want ook wijzelf ​vergeven​ iedereen
die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving.”’ 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.