PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 15 december 2019 zondagsnieuws 15 december 2019
Z O N D A G S N I E U W S
Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 15 december 2019, 3e zondag van advent.
De liturgische kleur is paars.


Usselo: 10 uur voorganger: ds. Ed de Bruin uit Losser
Ouderling: Roel ter Borg; Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Riette Wissink, Koster: Rene Jongejeugd; Organist: Peter Slotman.


Bij het aansteken van de kaarsen zingen we de eerste twee coupletten van lied 600.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen Micha 6:1-8 en Mattheus 11:2-11 zie achterzijde zondagsnieuws.


De bloemen gaan als groet en felicitatie naar Mevr.Rosink-Brus  zij is 85 jaar geworden. En als groet en bemoediging naar mevr. Würsten.
De collecten: tijdens de dienst voor de plaatselijke diaconie, aktie Manyano en bij de uitgang voor de plaatselijke gemeente.


Overlijden.
Op donderdag 5 december j.l. is overleden Gerhard Herman Weldink, in de leeftijd van 80 jaar.
Gerhard woonde met zijn vrouw Riki aan de Holterhofweg 312. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op woensdag 11 december j.l.  in crematorium "Enschede" te Usselo.


Agenda.
Senioren middag (Open Venster middag) op zaterdag 21 december vanaf 14.15 uur in het Verenigingsgebouw. Als u zich nog niet heeft opgegeven kan dat via Greetje v.d.Valk, tel. 053-4282020
Op maandag 16 december: Brookduo in de kerk van Usselo
Op vrijdagavond 20 december: lichtjesavond op de begraafplaats in Usselo
Op zondag 22 december om 16. 00 en 17.00 uur: kinderkerstspel bij fam. Leefers.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.
Dienst volgende week zondag 22 december om 10 uur in Usselo vierde Advent
Voorganger: ds G.S Bunkes-van der Lee uit Borne.
Acties voor Manyano Kniepertjes, taarten, kerststukjes en muziek!
Voor het project Manyano gaan we vandaag zelfgebakken kniepertjes verkopen. Ook zijn er kerststukjes te koop en zal Menno op de piano spelen voor ons.
Er is tegen betaling weer iets lekkers bij de koffie.
Roel blaast weer bij u op de oprit of op het erf
Tijdens de adventstijd komt Roel ter Borg graag bij u voor de deur of op het erf om voor € 5 de “Oale Roop” van de Midwinterhoorn te laten klinken. Er ligt tijdens het koffie drinken een intekenlijst op de bar. U kunt Roel ook bellen op nummer 0655075120 of een mailtje sturen naar Als u inschrijft neemt Roel contact met u op om een afspraak te maken. De opbrengst gaat natuurlijk ook naar Manyano.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695. Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, . Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN EEN FIJNE ZONDAG.


1e lezing (ouderling) Micha 6:1-8
1Hoor toch wat de HEER zegt!
Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen,
laat de heuvels getuige zijn.
2Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER,
hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde.
De HEER heeft een geschil met zijn volk,
hij klaagt Israël aan:
3‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan?
Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij!
4Ik heb je weggeleid,
bevrijd uit de slavernij in ​Egypte.
Ik zond ​Mozes, ​Aäron​ en ​Mirjam
om jullie voor te gaan.
5Ben je dan vergeten, mijn volk,
wat ​Balak​ besloot, de ​koning​ van ​Moab,
wat ​Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde?
Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal?
Ken je de ​gerechtigheid​ van de HEER niet meer?’
6‘Wat kan ik de HEER aanbieden,
waarmee hulde brengen aan de verheven God?
Moet ik hem tegemoet treden met ​brandoffers,
zou hij eenjarige stieren aanvaarden?
7Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen,
met olie, stromend in tienduizend beken?
Moet ik mijn oudste ​kind​ geven voor wat ik heb misdaan,
de vrucht van mijn schoot voor mijn ​zondig​ leven?’
8Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.


2e lezing: (ouderling) Mattheus 11:2-11
2Toen Johannes in de ​gevangenis​ over het optreden van de ​messias​ hoorde, stuurde hij enkele van zijn ​leerlingen​ naar hem toe 3met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ 4Jezus​ antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: 5blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met ​huidvraat​ worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 6Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’
7Toen ze weer vertrokken, begon ​Jezus​ met de mensen over Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? 8Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. 9Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een ​profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een ​profeet10Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.” 11Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het ​koninkrijk van de hemel​ is de kleinste nog groter dan hij. 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.