PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 17 november 2019 zondagsnieuws 17 november 2019
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 17 november 2019
De liturgische kleur is groen


Usselo: 10 uur voorganger: ds. W, Janssen uit Losser
Vandaag zijn de kinderen ook van harte welkom in de dienst en in de kindernevendienst
Ouderling: Joke Pasman, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Koster: Hans Wooldrik, Collectant: Bea ter Heege
Organist: Peter Slotman.


Bij het aansteken van de kaarsen zingen we de eerste twee coupletten van lied 600.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen zijn: Ezechiël 34 vers 11 t/m 17 en Lucas 18 vers 2 t/m 8
De bloemen gaan als groet en felicitatie van ons allen naar mevrouw Lammersen zij is 93 jaar geworden.
De bloemen gaan ook als groet en bemoediging naar Ria Teussink.

De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie, naar Kerk in Actie, najaarszending en bij de uitgang voor de plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.

Agenda
Zondag 1 december, eerste adventszondag, is de kerkdienst in Twekkelo!!!

Zondag 8 december, Jubileumdienst 175 jaar PG Usselo
Zoals u in de Drieklank hebt kunnen lezen, vieren we op 8 december in een feestelijke dienst het 175 jarige jubileum van onze kerk in Usselo. Denkt u er aan om het strookje uit de Drieklank in te leveren, of een email bericht naar te sturen als u naar de jubileumdienst wil komen?


Acties voor Manyano
Kniepertjes
Voor het project Manyano gaan we weer kniepertjes bakken. Hiervoor vragen we weer hulp om de kniepertjes te bakken te rollen en te verpakken. We willen dit doen op donderdag 12 december om 14.00 uur in het verenigingsgebouw. Heeft u zin om ons te helpen kunt u zich opgeven bij Joke Pasman of bij mij Bep ter Mors. Heeft u een kniepertjesijzer zou u die zelf mee kunnen nemen? Voor beslag hoeft u niet te zorgen, daar word voor gezorgd. Wilt u liever thuis voor ons bakken mag dat natuurlijk ook. Op zondag 15 december worden de kniepertjes tijdens het koffie drinken verkocht. Er zal ook een lijst op de bar in het verenigingsgebouw liggen waar u uw naam op kunt zetten.
Met vriendelijke groet. Joke en Bep.


Taarten
Er zijn genoeg aanmeldingen om een taart te bakken of mee te nemen, onze hartelijke dank daarvoor.


Op 1 december is er dus na de dienst in De Johanneskerk in Twekkelo tegen betaling weer iets lekkers bij de koffie. Wat fijn dat we weer genoeg Taarten hebben gekregen.
Ook op 15 december in de kerk in Usselo zijn er dus taarten voor Manyano.


Hebt u thuis nog bakjes voor de kerststukjes? Er staat in het Verenigingsgebouw een doos waar u ze in kunt doen. Bij voorbaat dank hiervoor.


Roel blaast weer bij u op de oprit of op het erf
Tijdens de adventstijd komt Roel ter Borg graag bij u voor de deur of op het erf om voor € 5 de “Oale Roop” van
de Midwinterhoorn te laten klinken. Er ligt tijdens het koffie drinken een intekenlijst op de bar. U kunt Roel
ook bellen op nummer 0655075120 of een mailtje sturen naar Als u inschrijft
neemt Roel contact met u op om een afspraak te maken. De opbrengst gaat natuurlijk ook naar Manyano.


Dienst volgende week zondag 24 november, Gedachtenis der gestorvenen
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. O. Haasnoot
Met medewerking van de cantorij.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, . Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen
Ezechiël 34 vers 11 t/m 17
11Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 12Zoals een ​herder​ naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken. 13Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. 14Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. 15Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER. 16Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.
17Wat jullie betreft, mijn schapen, dit zegt God, de HEER: Ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere, tussen rammen en bokken


Lucas 18 vers 2 t/m 8
2‘Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. 3Er woonde ook een ​weduwe​ in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” 4Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, 5toch zal ik die ​weduwe​ recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ 6Toen zei de ​Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. 7Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? 8Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de ​Mensenzoon​ komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’.

 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.