PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 20 oktober 2019 zondagsnieuws 20 oktober 2019


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 20 oktober 2019 De liturgische kleur is groen.


Usselo: 10 uur voorganger: ds. O.Haasnoot met viering H. avondmaal.
Ouderling: Ria Teussink; Diaken: Annet Grobben;
Kerkrentmeester: Riette Wissink
Koster: Henk Aalpol; Organist: Peter Slotman.


Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we van lied 600 de 1e twee verzen.


De schriftlezingen: zie orde van dienst aan achterzijde


De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mevr. Wagelaar - zij is na een verblijf in het ziekenhuis weer thuis.
En als groet en felicitatie naar mevr. Veenbaas, zij is 80 jaar geworden.
De collecten:
1e collecte is voor de plaatselijke diakonie;
2e Collecte is voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
allen die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn;
allen die een mooi bericht kregen, verjaardag, trouwdag of iets anders te vieren hebben.


Dienst zondag 27 oktober Usselo ds. Bouwmeester.
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kunt u altijd contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695. e-mail adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
Redactie Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ). Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!
Berichten over zieken en mensen die volgens u om een andere reden een bloemetje zouden moeten krijgen kunt u sturen naar Greetje v.d. Valk, mailadres


De redaktie wenst u een goede dienst en een fijne zondag!


Orde van dienst zondag 20 oktober mmv. de cantorij.


Lied 173:1,2,3. cantorij 1 gemeente 2 en 3
Welkom en aansteken van de kaarsen.
met Lied 600;1,2 .Alleen gezongen door de cantorij.
Begroeting.
Gebed om ontferming.
Lied 176a . Gezongen in canon.
Lezing 2 Samuel 6: 6-22
Lied 175: 1,3 cantorij 2,4 allen.
Lezing Lucas 18:1-8
Lied 750 1,2 allen
Wij gedenken Johan Albert Kuipers
Lied 961
Gebeden
Collecte
Lied 403c
Delen van brood en wijn.
Slotlied:Gezongen door cantorij en gemeente.
Cantorij: If I could have

Cantorij en gemeente: Dona nobis pacem, pacem
Dona nobis pacem
Dona nobis pacem
Dona nobis pacem
Dona nobis pacem
Dona nobis pacem (2x)
Zegen
Amen,Amen,Amen. 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.