PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 22 september 2019 zondagsnieuws 22 september 2019


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 22 september 2019
De liturgische kleur is groen


Usselo: 10 uur voorganger: ds. G.J. Lambers Heerspink uit Delden
Ouderling: Roel ter Borg, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Koster: HansWooldrik, Organist: Peter Slotman.


Bij het aansteken van de kaarsen zingen we de eerste twee coupletten van lied 600.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezing is: 1 Koningen 19 vers 1 t/m 8
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar mevrouw Holtkamp,
en als groet en bemoediging naar mevrouw Leefers.


De collecten: tijdens de dienst 1e collecte is voor het Vredeswerk.
Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesprofeten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en Pax daar met klem aandacht en financiële steun voor.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.


Dienst volgende week zondag 29 september
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. H. Cohen Stuart-Fens uit Oosterhesselen.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Verkeerde jas?
Zondag 8 september heeft iemand een verkeerde jas meegenomen uit de kerk. Daardoor is een jas met het merk Fucks Schmidt, maat 46 met een huissleutel in de zak blijven hangen.
Heeft u per ongeluk de verkeerde jas meegenomen, meldt u dan even bij de ouderling van dienst of bij de koster.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, . Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen


Elia op de Horeb
191Achab​ vertelde ​Izebel​ alles wat ​Elia​ had gedaan, ook dat hij alle ​profeten​ ter dood had gebracht. 2Toen liet ​Izebel​ ​Elia​ de volgende boodschap overbrengen: ‘De ​goden​ mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’ 3Elia​ werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter 4en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ 5Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een ​engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’ 6Elia​ keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes ​gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. 7Maar de ​engel​ van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de ​reis​ te zwaar voor je.’ 8Elia​ stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de ​Horeb​ kwam, de berg van God.
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.