PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 2 februari 2020 zondagsnieuws 2 februari 2020
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 2 februari 2020
De liturgische kleur is groen.


Twekkelo: 10 uur voorganger: ds. O. Haasnoot
Ouderling: Roel ter Borg; Kerkrentmeester: Henk Abbink; Koster: Gerard Overbeek;
Organist: Peter Slotman. Collectant is Greetje v.d. Valk.
Er is kinderoppas en kindernevendienst.
Na de dienst bent u weer van harte welkom in het Kulturhus voor een kop koffie en thee.


Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we Lied 600 vers 1 en 2.
Schriftlezingen: Mathheus 5:1-11.


De bloemen gaan als groet bemoediging naar Alie Nijenhuis en als groet.
naar mevr. Dams.

De collecten: 1e collecte -
is voor kerk in actie (WERELDDIACONAAT)
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer tof boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan er velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt. bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Collecteer mee, zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.


2e collecte is voor de Plaatselijke Gemeente.


Dienst zondag 9 februari: Usselo 10.00 uur ds. O. Haasnoot.
Op zondag 9 februari is het afscheid van Marion Rober,met de cantorij en wordt de cheque van de aktie Manyano uitgereikt.


Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695. Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen

(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)

Mattheus 5:1-11
Bergrede
51Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn ​leerlingen​ om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3‘Gelukkig wie nederig van ​hart​ zijn,
want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel.
4Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar ​gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen ​barmhartigheid​ ondervinden.
8Gelukkig wie zuiver van ​hart​ zijn,
want zij zullen God zien.
9Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen ​kinderen​ van God genoemd worden.
10Gelukkig wie vanwege de ​gerechtigheid​ vervolgd worden,
want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel.
11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
Orde van dienst Twekkelo 2 februari 2020
Welkom
aansteken van de kaarsen en kaarsenlied 600:1,2.
Begroeting
Inleiding
Lied 221:1,2.
Gebed
Lied 221:3.
Woord tot de kinderen
Gebed
Lezing gedicht van Bonhoeffer
Lezing Mattheus 5:1-11
Lied 321: 1,2,3,4.
Overdenking
Lied 632
Dankgebeden -stil gebed -onze Vader
Collecte
Slotlied 728
Zegen
Amen, amen, amen
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.