PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 3 november 2019 zondagsnieuws 3 november 2019


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 3 november 2019
De liturgische kleur is groen
Usselo: 10 uur voorganger: ds. O. Haasnoot
Vandaag zijn de kinderen ook van harte welkom in de dienst en in de kindernevendienst
Ouderling: Ria Teussink, Kerkrentmeester: Jan Beerenbroek, Koster: Gerard Roossink, Collectant: Rob Verschoor.
Organist: Jan Fahner.

Bij het aansteken van de kaarsen zingen we de eerste twee coupletten van lied 600.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen zijn: Genesis 12:1-8 en Lucas 19:1-10


De bloemen gaan als groet naar mevrouw Vreeman,
En als felicitatie naar mevrouw Huberts, zij wordt deze week 90 jaar.


De collecten:
De collecte tijdens de dienst is voor de najaarscollecte van Kerk in Actie:
Onderwijs voor groeiende kerk Zambia.
In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale  University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijksw strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland Thijs en Marike Blok.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.


Agenda
Zondag 10 november 2019, dialectdienst in Glanerbrug
Onze gemeenteleden worden uitgenodigd om om 10.00 uur in de Protestantse Kerk aan de Gronausestraat 1200 te Glanerbrug deel te nemen aan een “Diens in oonze sproake”, een dialectdienst met als thema ‘Is der nog wa wearkvolk te vind’n?’.
Met het oog op het werk van vele boerenbedrijven in onze eigen Twentse omgeving, een keer een dialectdienst. Dit naar aanleiding van Mattheüs 20: 1-15, de arbeiders van het laatste uur.
Voorganger: Ds. Hans Kroeskop


Actie voor Manyano
Kniepertjes
Voor het project Manyano gaan we weer kniepertjes bakken. Hiervoor vragen we weer hulp om de kniepertjes te bakken te rollen en te verpakken. We willen dit doen op donderdag 12 december om 14.00 uur in het verenigingsgebouw. Heeft u zin om ons te helpen kunt u zich opgeven bij Joke Pasman of bij mij Bep ter Mors. Heeft u een kniepertjes ijzer zou u die zelf mee kunnen nemen? Voor beslag hoeft u niet te zorgen, daar word voor gezorgd. Wilt u liever thuis voor ons bakken mag dat natuurlijk ook. Op zondag 15 december worden de kniepertjes tijdens het koffie drinken verkocht. Er zal ook een lijst op de bar in het verenigingsgebouw liggen waar u uw naam op kunt zetten.
Met vriendelijke groet. Joke en Bep.


Dienst volgende week zondag 10 november, Dankdag
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. G.S. Bunjes- van der Lee


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, . Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen
Genesis 12:1-8
Abram naar Kanaän
121De HEER zei tegen ​Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je ​familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.
2Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je ​zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van ​zegen​ zul je zijn.
3Ik zal ​zegenen​ wie jou ​zegenen, wie jou bespot, zal ik ​vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen
gezegend te worden als jij.’
4-5Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, 6trok ​Abram​ het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de ​Kanaänieten. 7Maar de HEER verscheen aan ​Abram​ en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde ​Abram​ op die plaats een ​altaar​ voor de HEER, die aan hem verschenen was. 8Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van ​Betel​ ligt, en ergens ten oosten van ​Betel​ en ten westen van Ai sloeg hij zijn ​tent​ op. Hij bouwde er een ​altaar​ voor de HEER en riep er zijn naam aan.


Lucas 19:1-10
191Jezus​ ging ​Jericho​ in en trok door de stad. 2Er was daar een man die ​Zacheüs​ heette, een rijke ​hoofdtollenaar. 3Hij wilde ​Jezus​ zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om ​Jezus​ te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5Toen ​Jezus​ daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6Zacheüs​ kwam meteen naar beneden en ontving ​Jezus​ vol vreugde bij zich thuis. 7Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8Maar ​Zacheüs​ was gaan staan en zei tegen de ​Heer: ‘Kijk, ​Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9Jezus​ zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van ​Abraham. 10De ​Mensenzoon​ is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’


Orde van dienst zondag 3 november 2019
Welkom
Aansteken van de kaarsen met lied 600:1,2.
Lied 288 staande
Begroeting
Gebed om ontferming
Lied 827
Gebed
kinderwoord
Lezing Genesis 12:1-8
Lied 803:1,2,6.
Lucas 19:1-10
Lied 816
Overdenking
Lied 833
Dankgebed- voorbeden- stil gebed- Onze Vader
Collecte
Lied 416
Zegen
Amen, amen, amen
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.