PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 6 oktober 2019 zondagsnieuws 6 oktober 2019
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 6 oktober 2019
De liturgische kleur is groen.


Twekkelo: 10 uur voorganger: ds. M. Schepers-v.d.Pol
Ouderling: Roel ter Borg Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: Gerard Overbeek, Organist: Peter Slotman. Er is kinderoppas en kindernevendienst.
Na de dienst bent u weer van harte welkom in het Kulturhus voor een kop koffie en thee.


Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we Lied 600 vers 1 en 2.


De bloemen gaan als groet en felicitatie van ons allen naar de heer Weldink   hij wordt 8 oktober 80 jaar. Voor mevr. Pil, ter bemoediging.


De collecten: 1e collecte is voor de Israëlzondag: Collecte kerk en Israël.
Leren door ontmoeting en dialoog.
De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen,ontmoetings-en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het in Nes Ammin, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog.. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten. De Uitdaging,waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.
2e collecte is voor de Plaatselijke Gemeente.


Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.


Pastorale zorg.
In de nacht van 3 op 4 oktober is de moeder van Riet Haasnoot overleden. Wij wensen de familie heel veel sterkte met de verwerking van dit verlies.
In verband met deze trieste familieomstandigheden zal ds. H.J. Elzenga de komende week voor Olaf Haasnoot waarnemen.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt, kan men te allen tijde contact opnemen met mw. ds. H.J. Elzenga, predikant te Haaksbergen, telefoonnummer 053 538 2622. Ook kunt u contact opnemen met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank. 


Dienst zondag 13 oktober: Usselo 10.00 uur ds. W. Janssen uit Losser.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen 1 Samuël 24: 1-23


David spaart Sauls leven bij Engedi
241David​ trok zich met zijn mannen terug in de rotsholen in de buurt van Engedi. 2Toen ​Saul​ bij terugkeer van zijn veldtocht tegen de Filistijnen hoorde dat ​David​ zich in de woestijn bij Engedi bevond, 3koos hij drieduizend van de beste mannen van Israël uit en ging met hen in het rotsachtige gebied waar de steenbokken leven, op zoek naar ​David​ en zijn mannen. 4Onderweg kwam hij langs een spelonk die door een muurtje was afgeschermd. Daar ging hij naar binnen en hurkte neer om zijn behoefte te doen. En juist achter in die spelonk hadden ​David​ en zijn mannen zich verstopt. 5Davids​ mannen zeiden tegen hem: ‘Dit is je kans! Dit is het moment waar de HEER op doelde toen hij zei: “Ik zal je vijand aan je uitleveren; je kunt met hem doen wat je goeddunkt.”’ ​David​ stond op en sneed stilletjes een reep van ​Sauls​ ​mantel​ af. 6Zijn ​hart​ bonsde ervan, 7en hij zei tegen zijn mannen: ‘De HEER verhoede dat ik mijn ​koning, Gods ​gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de HEER zelf als ​koning​ aangewezen.’ 8Zo maande ​David​ zijn mannen tot kalmte en weerhield hij ze ervan om ​Saul​ te overvallen.
Saul​ was opgestaan en weer naar buiten gegaan. 9Nu haastte ook ​David​ zich naar buiten en riep hem achterna: ‘Mijn heer en ​koning!’ Toen ​Saul​ omkeek, knielde ​David​ neer, boog diep voorover 10en zei: ‘Waarom schenkt u gehoor aan de mensen die beweren dat ik u kwaad wil doen? 11Vandaag hebt u aan den lijve kunnen ondervinden dat de HEER u in die spelonk aan mij had overgeleverd. Ze zeiden dat ik u moest ​vermoorden, maar ik was met u begaan en ik zei bij mezelf dat ik mijn hand niet tegen mijn heer moest opheffen, omdat u immers de ​gezalfde​ van de HEER bent. 12Kijk zelf maar, vader, hier heb ik een stuk van uw ​mantel; ik heb een reep van uw ​mantel​ afgesneden, maar ik heb u niet vermoord. Ziet u wel dat ik niets kwaads of verkeerds tegen u in de zin heb? Ik heb u niets misdaan, maar u jaagt me op en staat me naar het leven. 13Laat de HEER beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat en laat de HEER mij op u wreken; ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. 14Zoals het oude spreekwoord luidt: Slechte mensen, slechte daden. Nee, ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. 15Tegen wie is de ​koning​ van Israël eigenlijk uitgerukt? Op wie maakt u jacht? Een dode ​hond, een nietige vlo! 16De HEER zal uitspraak doen en beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. Hij zal mijn zaak onderzoeken en verdedigen en mij recht verschaffen tegenover u.’ 17Nadat ​David​ was uitgesproken, vroeg ​Saul: ‘Is het jouw stem die ik daar hoor, ​David, mijn zoon?’ Toen barstte hij in tranen uit 18en zei: ‘Jij staat meer in je recht dan ik, want jij hebt kwaad met goed vergolden. 19Je hebt zojuist getoond dat je het goed met me voorhebt: de HEER had me aan jou uitgeleverd, en toch heb je me niet gedood. 20Wie laat ooit zijn vijand gaan als hij hem op zijn weg vindt? Moge de HEER je belonen voor wat je vandaag voor mij hebt gedaan. 21Nu weet ik zeker dat jij ​koning​ zult worden en dat je het koningschap van Israël vast in handen zult houden. 22Maar zweer me bij de HEER dat je mijn nakomelingen niet zult uitroeien, zodat mijn naam binnen de ​familie​ behouden blijft.’ 23David​ zwoer wat ​Saul​ van hem vroeg. Toen ging ​Saul​ terug naar ​huis​ en ​David​ en zijn mannen trokken weer de bergen in.


Lucas 17: 1-10
Oproep aan de leerlingen
171Tegen zijn ​leerlingen​ zei hij: ‘Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, alleen: wee degene die daarvoor verantwoordelijk is! 2Het zou beter voor hem zijn als hij met een ​molensteen​ om zijn nek in zee werd geworpen dan dat hij ook maar een van deze geringen ten val zou brengen. 3Let dus goed op jezelf!
Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze berouw hebben, ​vergeef​ hun. 4En als ze zevenmaal op een dag tegen je zondigen en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: “Ik heb berouw,” dan moet je hun ​vergeven.’
5Toen zeiden de ​apostelen​ tegen de ​Heer: ‘Geef ons meer geloof!’ 6De ​Heer​ zei: ‘Als jullie geloof hadden als een ​mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen.
7Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ​ploegt​ of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: “Ga maar meteen aan ​tafel”? 8Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten voor me klaar, doe je ​gordel​ om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken”? 9Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen? 10Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.”’

 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.