PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 8 september 2019 zondagsnieuws 8 september 2019
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 8 september 2019
De liturgische kleur is groen


Usselo: 10 uur voorganger: ds. W. Ekker uit Enschede.
Ouderling: Joke Pasman, Collectant: Riet Ploeger, Kerkrentmeester: Henk Abbink, Koster: Wim Cretier, Organist: Peter Slotman.
Bij het aansteken van de kaarsen zingen van lied 600 de eerste twee verzen.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen zijn:
De bloemen gaan als groet en felicitatie naar de heer Wonnink,  De heer Wonnink wordt volgende week 85 jaar
De bloemen gaan als groet van onze kerk naar mevrouw Roerink.


De collecten: tijdens de dienst gaat naar het JOP jeugdwerk.
Op meer dan 130 plaatsen in Nederland wordt regelmatig samen ontdekt, gevierd en gegeten in een kliederkerk. Tijdens deze missionaire vorm van kerk zijn gaan mensen van alle leeftijden samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. Collecteer mee, zodat meer kinderen, tieners, ouders en opa’s en oma’s op een leuke creatieve wijze het geloof kunnen ontdekken.

De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.


Dienst volgende week zondag 15 september
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds.Olaf Haasnoot
De dienst wordt niet gehouden in de kerk, maar komen we bij elkaar op de boerderij van de familie Joke en Henk Aalpol-Pasman, Haaksbergerstraat 1006. We beginnen om 10.00 uur met een kopje koffie.
Het thema van deze dienst is “Een Goed Verhaal” en dit wordt vertelt door Ineke Silderhuis, een gemeente lid. Zij gaat van 24 november tot 7 december, als vrijwilliger bij Mercy Ships werken op een hospitaalschip, dat voor de kust van Senegal ligt. Hier worden de armste mensen van dit land geopereerd. De Diaconie gaat ook dit project van ondersteunen en daarom is de collecte van de startzondag hiervoor bestemd.
In de nieuwe drieklank wordt hier uitgebreid op in gegaan. Ook staat daar alle informatie over de startzondag.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, . Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen
Deuteronomium 30: 15-20
15Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. 16Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u ​zegenen​ in het land dat u in bezit zult nemen. 17Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor ​andere ​goden​ en die te vereren, 18dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de ​Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn. 19Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen ​zegen​ en ​vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders ​Abraham, ​Isaak​ en ​Jakob​ onder ede heeft beloofd.’


Psalm 1
11Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan ​tafel​ zit,
2maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
3Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
4Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.
5Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
6De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.


Lucas 14: 25-33
Het volgen van Jezus
25Grote mensenmenigten trokken met ​Jezus​ mee. Hij wendde zich tot hen en zei:26‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en ​kinderen​ en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn ​leerling​ zijn. 27Wie niet zijn ​kruis​ draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn ​leerling​ zijn.
28Want wie van jullie die een ​toren​ wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? 29Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen 30en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.” 31En welke ​koning​ die eropuit trekt om met een andere ​koning​ ​oorlog​ te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? 32Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor ​vrede​ te vragen. 33Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn ​leerling​ niet zijn. 


(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.