PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Avondover spiritualiteit 21 oktober 2014 Avondover spiritualiteit 21 oktober 2014
Tijdens deze avond over spiritualiteit hebben Herman Vossebeld en Olaf Haasnoot ieder een inleiding gehouden. Hieronder kunt u deze teksten nog eens nalezen.

Tekst van Herman Vossebeld:
 
Vooraf:
Ik geef vanavond geen college, maar ik wil met jullie delen wat mijn vragen en twijfels zijn en hoe ik denk daar mee te kunnen omgaan. Noem het mijmeringen.
 
Zo als velen van ons, denk ik toch wel eens na over wat ik geloof en hoe ik daar mee omga.
Zo lees en luister ik graag naar anderen, hoe zij dat doen en wat zij te vertellen hebben.
 
Zo zal ik gedachten gebruiken, die ik van anderen gejat heb.
Om met Hendrikse te praten: degenen, die dat aangaat moet het maar als compliment beschouwen, dat ze voor mij waard zijn te gebruiken.
 
De mensheid verwondert zich vanaf het begin        over de omgeving waarin hij leeft.
Hij stelt zich daar vragen over. Dat zit kennelijk in het wezen van de mens. Want een kind vraagt al altijd:
”Hoe kan dat?”
“Waarom doe je dat?”
“Waarom is dat zo?”
De mens kijkt met ontzag naar alles wat hij ziet en ervaart.
Hij is daar dankbaar voor of  bang, omdat het hem bedreigt.
De zon, het licht waardoor hij kan zien. 
 
Volgens een voetballertje kregen de tegenstanders meer energie, omdat zij met het gezicht naar de zon toe voetbalden. We hebben die wedstrijd dan ook verloren
 
Zo kijkt de mens naar:
- Het duister, waardoor hij juist niets ziet en niet weet wat er op hem af komt.
- Het water, de lucht, waar mens, dier en plant kennelijk niet zonder kan.
- De aarde, die hem en de dieren draagt en voedsel verschaft.
- De ongrijpbare dingen als genegenheid en liefde.
Hij noemt al die elementen God, omdat hij daar anders ook geen woord voor heeft.
Hij heeft daar eerbied voor, en is daar dankbaar voor, en laat dit ook blijken door attenties, later offers.
 
Hij ziet dat mensen, dieren en planten naast elkaar bestaan in zulke verscheidenheid, maar ook een afhankelijkheid van zon, water en lucht en van elkaar.
 
Later zijn er mensen, die denken dat het wel erg toevallig is, dat al die goden afzonderlijk van elkaar allemaal tegelijk waren gekomen om het leven mogelijk te maken.
Volgens hen moet daar al eerder iets of iemand achter zitten, die dat bedacht en geschapen had en voor alle dingen een functie had mee gegeven.
Dan noemt men deze mystieke iets of iemand maar God en krijgen al die voorgaande goden een andere titel als elementen en afgoden. Dan hebben we de Ene God.
 
Nu weet de mensheid, dat de wereld niet geschapen is, maar toevallig is ontstaan door de “Oerknal”.
 
Het kind in mij vraagt dan weer;        ”Oké, dat wil ik geloven net zo goed als ik wil geloven dat er evolutie heeft plaats gevonden, maar hoe is de omstandigheid dan veroorzaakt, dat die oerknal kon plaats vinden met dit resultaat en dat er evolutie mogelijk is?
 
Dat blijft voor mij dan weer een mysterie. En dat mysterie noem ik dan maar weer God, dan kunnen we dat woord in elk geval nog behouden.
 
De God in de bijbel laat zich ook niet duidelijk zien.
Bij de braamstruik stuurt Hij Mozes ook het bos maar in met de uitleg: “Ik heet: ik ben ,die ik ben”.
Anderen denken dat Hij gezegd heeft: “Ik zal er zijn. Je zult me ervaren”.
Er staat niet geschreven, dat Mozes het toen precies snapte.
Mogelijk dacht hij: “wat is dat nou voor een zwamverhaal (om het 3- letterige woord maar niet te gebruiken) , maar ik zal maar gaan.
 
Ook Jezus heeft volgens mij daar geen duidelijk antwoord op gegeven.
Van Jezus wordt gezegd, dat hij de zoon van de Vader in de hemel is.
Maar is dit misschien niet hetzelfde, als wij zeggen van elkaar dat we kinderen van God zijn?
 
Maar wat moeten we dan met de wetten van Mozes?
Heeft God niet gezegd, dat de Israëlieten moesten leven volgens deze wetten om het Koninkrijk der hemelen te erven?
In de bijbel lezen we nu, dat Jezus in parabels zegt: “Het Rijk der Hemelen is gelijk aan:
- De vader van de verloren zoon.
- Of de eigenaar van de wijngaard, die mensen van het eerste uur net zoveel betaalt, als die van het derde  en zesde uur. (Matteus 20 Oude statenbijbel: Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met den morgenstond uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard.
Willibrordvertaling: Want met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een landeigenaar die ’s morgens heel vroeg eropuit ging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.
 
Hee???? Het koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een mens?
Dat is toch geen gelijksoortige eenheid.
Of is dáár ook een tweede uitleg mogelijk van:
Het Rijk der Hemelen ervaar je als je doet als die vader, als die eigenaar van de wijngaard.
 
De vader heeft een goed gevoel over zich zelf, dat hij in staat is om zijn zoon te vergeven en weer als kind aan te nemen, ook al heeft hij eerder de vader de rug toegekeerd. (Ook al ervaart de andere broer dat op dat moment niet zo. Hij ervaart het rijk der hemelen niet zo erg.)
 
De eigenaar van de wijngaard heeft er een goed gevoel bij, dat hij de mensen, die hij later aangenomen heeft toch zoveel geld mee kan geven, zodat hun gezinnen de volgende dag weer kunnen halen.
(Ook al ervaren de arbeiders van het eerste uur dat zogenaamde rijk der hemelen wel een beetje zuur. De eigenaar zal dan wel met zijn geld mogen doen, wat hij wil, maar de eerste uitbetaling heeft bij hen toch een andere verwachting gewekt.)
 
Maar als dát het verhaal is, dan hoef je de hemel niet te krijgen pas ná de dood, maar dan beleef je de hemel (Het rijk der hemelen) nu al hier op aarde.
En dan redeneren de Jehova's getuigen mogelijk niet zo raar, als ze zeggen dat het Koninkrijk Gods hier op aarde gesticht zal worden.
Als een mens aan zijn eigen eind der tijden (het sterven) is gekomen en hij ervaart het rijk der Hemelen op dat moment omdat hij met een goed gevoel kan terug kijken op zijn eigen leven, dan kan hij het tijdelijke verlaten en in deze zelfde gemoedstoestand de eeuwigheid betreden.
 
Maar hoe kan ik dat goede gevoel krijgen?
Ik haal dat gevoel uit het leven van Jezus, zo als hij dat gepreekt en voorgeleefd heeft.
Ik noem me dan ook iemand, die probeert Jezus te volgen.
Ja, eigenlijk alleen maar goed te leven.
Eerbied hebben voor God als oorsprong van de schepping
Er zijn voor de naasten om me heen en veraf.
Iedereen zijn plaats in het leven om me heen gunnen.
 
Ho, maar dan ben je misschien een maar humanist!!!!.
Ja, maar wat is er fout aan, dat je menselijk bent.
 
Heb je dan wel een godsdienst?
 
Mogelijk niet en ben ik eigenlijk alleen maar lid van een Jezus-beweging.
Ja misschien is de Islam geen godsdienst, maar een religieuze beweging, die de profeet Mohammed als voorbeeld heeft, zoals Wilders beweert.
Ja, dan is mijn katholiek zijn ook geen godsdienst, maar een religieuze beweging, die Jezus als voorbeeld heeft.
Dan hoeft de katholieke kerk zich er niet op te beroepen, dat zij de enige kerk is, maar weet ze dat de eerste betekenis van het woord ecclesia vergadering of bijeenkomst was, en dat pas later dit woord is gebruikt voor het samen zijn van de christenen.
 
Hoe ga ik dan om met de bijbel?
Van oudsher ben ik bekend met vele verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament.
Soms mooie stichtelijke verhalen, maar als je de tijd eens neemt om alle verhalen te lezen, dan kom je toch ook vele parallellen tegen met oude godsdiensten als De Griekse, Romeinse en Egyptische Mythologie.
 
Zo'n verhaal is Genesis 6: 1-4
Het verhaal dat de zonen van God, in de hemel, gemeenschap hadden met dochters van de mens en waar halfgoden uit voort kwamen. Helden.
Waar kwamen die godenzonen vandaan, en wat is er geworden van die half-goden.
We zien ze verder niet terug.
 
De maagdelijke geboorte van Jezus uit Maria.
Die is te vergelijken met de geboorte van de Egyptische god Horus
Klaas Hendrikse zegt, dat een maagdelijke geboorte een minimumvereiste is voor een godsdienst stichter.                 
 
Van de Koran wordt door veel mensen in het westen gezegd, dat die oorlogszuchtig is en moorddadig. Vooral tegen andere volkeren, ongelovigen, die oorlog voeren met mohammedanen.  (Koran Hoofdstuk 8)
 
Maar wat denk ik van Deuteronomium 7
Alle verslagenen doden, de vrouwen en de kinderen
Geen enkele sparen, niet met verslagenen trouwen.
Tot een holocaust is niet voor het eerst in 1940 opgeroepen.
 
Moraal van het verhaal,
Leer en geniet van alle goede verhalen, die er geschreven staan.
Handel er naar, zo als jij dat nu en in deze omstandigheden denkt te moeten doen.
Handel zodanig, dat mensen nu en later trots op je kunnen zijn.
 
Herman Vossebeld 21 oktober 2014
 
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. W. Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Zondagsnieuws
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.