Orde van dienst 27 augustus 2023

ORDE VAN DIENST
voor 27 augustus 2023
m.m.v. de cantorij o.l.v. Lidy Dekker
MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD
Aansteken van de Tafelkaarsen
Daarbij zingen wij Lied 600:
Cantorij: 3
Allen : 4
INTOCHTSLIED: Psalm 71 : 1.2. 4 (staande)
GROET
V: De vrede van de Heer is met u allen!
G: en zijn genade is met u!
BEMOEDIGING GEZONGEN als
LIED 292
GEMEENTE ZINGT MET DE CANTORIJ HET REFREIN
Laat uw woorden in ons branden
als een vuur voor hart en handen
ALLEN: AMEN
GEBED AAN HET BEGIN
LIED: 288
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
V: ...daarom zingen wij samen:
G: 367a als kyrie
LIED: 67 a
CANTORIJ: Refrein en couplet 1
ALLEN: 2
CANTORIJ: Refrein en couplet 3
Allen:Refrein en couplet 4
GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST
MOMENT VOOR
SCHRIFTLEZING EERSTE TESTAMENT: Jesaja 51: 1 - 6
LIED: 936
CANTORIJ: 1
ALLEN: 2. 3
SCHRIFTLEZING TWEEDE TESTAMENT: Matteus 16: 21 - 27
LIED: 941
VERKONDIGING
ORGELSPEL
LIED: 900 ( 3x achter elkaar )
DANK - EN VOORBEDE
STIL GEBED
ONZE VADER
COLLECTE
SLOTLIED: 423 (staande)
ZENDING EN ZEGEN
GEMEENTE ZINGT: Amen ( 3x )
ORGELSPEL
 
terug