orde van dienst 6 augustus 2023

ORDE VAN DIENST
voor 6 augustus 2023
In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal.


MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD
AANSTEKEN VAN DE TAFELKAARSEN
daarbij zingen wij: Lied 600 : 1. 2
INTOCHTSLIED: 972 : 1. 2 . 3 (staande)
V: De Heer zal bij u zijn G: de Heer zal u bewaren
V: Onze hulp is in de naam van de Heer G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid G: en niet in de steek laat wat Hij begon.
A: Amen. ( de gemeente gaat zitten )
GEBED AAN HET BEGIN
LIED: 972 : 5. 7
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
V: ...daarom bidden wij samen:
G: Heer, ontferm U.
LIED: Psalm 34: 1. 3. 4
GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST
MOMENT VOOR ...
SCHRIFTLEZING EERSTE TESTAMENT: Nehemia 9: 5b - 8; 14 - 20
LIED: 655: 1. 2. 3. 4
SCHRIFTLEZING TWEEDE TESTAMENT: Matteus 14: 13 - 21
LIED: 816
VERKONDIGING
VOORBEDE
ORGELSPEL
DIENST VAN DE TAFEL
COLLECTE
LIED: 647
VORMEN VAN DE KRING
BEGIN TAFELGEBED
LIED: 386
TAFELGEBED
ONZE VADER
WOORDEN OVER BROOD EN WIJN
DELEN VAN BROOD DE WIJN
DANK GEBED
SLOTLIED: 23 c: 1. 2. 5 (staande)
ZENDING EN ZEGEN
GEMEENTE ZINGT: Amen ( 3x )


 
terug