PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Zondagsnieuws en orde van dienst pinksteren 5 juni Zondagsnieuws en orde van dienst pinksteren 5 juni
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 5 juni 2022, Eerste Pinksterdag
De liturgische kleur is rood.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. J. Hazeleger uit Eibergen
Ouderling: Roel ter Borg, Diaken: Henk Blik, Kerkrentmeester: Henk Abbink
Koster: Gerard Roossink, Organist: Jan Fahner

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.

Orde van dienst
De orde van dienst staat op de achterzijde van dit Zondagsnieuws

Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaan deze zondag als groet en felicitatie naar de heer Wevers, Pastoor Schneiderstraat 33, hij is 85 jaar geworden.
De tweede bos bloemen gaat ook als groet en felicitatie naar mevrouw Koek, Noord Esmarkerrondweg 562 zij wordt komende week 85 jaar.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Pinkstercollecte kerk in actie
Zending
Vandaag is het Pinksteren: het feest van de Geest die mensen over de hele wereld inspireert. De arme boeren in KwaZulu-Natal zijn daar een prachtig voorbeeld van. De boeren geloofden niet dat hun armoe ooit zou verbeteren. Maar een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boeren families te laten samenwerken. Door bijbelverhalen geïnspireerd en betere landbouwmethoden kunnen ze de voedsel opbrengst verhogen. Er is een structurele verbetering van hun leefomstandigheden.
Helpt U mee?
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag 12 juni
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. J. Jonk uit Geesteren

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna fijne Pinksterdagen!
 
VOORBEREIDING
Aanvangslied : Lied 672 : 1, 2 en 7
Bemoediging :
V. : Onze hulp is de Naam van de Ene,
A. : Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. : Die nu en altijd bij ons blijft
A. : En niet loslaat wat Zijn hand eenmaal met ons begon.
Drempelgebed :
V. : Die ons de adem geeft,
het leven toedacht –
A. : Dat wij U kennen
als bron en bedding!
V. : Die ons voor ogen houdt
als uw beminden –
A. : Dat wij elkaar zien
zoals Gij ons ziet!
V. : Die vurig wegen wijst
aan wie U zoeken –
A. : Maak ons aanstekelijk,
uw licht voor mensen!
V. : Die nooit te ver zijt
om ons te horen,
A. : Wees als een licht
hier in ons midden!
Zingen : Lied 68 : 7
Gebed om ontferming voor de nood wereld

 
Zingen : Lied 680 : 1, 2 en 4
Glorialied : Lied 305
DIENST VAN DE SCHRIFT
Groet :
V. : De Eeuwige zal bij u zijn
A. : De Eeuwige zal u bewaren
Als gebed bij de opening van de Schrift zingen wij : Lied 333 (3x)
Eerste Schriftlezing : Joël 3 : 1 en 2
Zingen : Lied 686
Tweede Schriftlezing : Handelingen 2 : 1 – 11
Zingen : Lied 683
Evangelielezing : Johannes 20 : 19 -22
Zingen : Lied 675 : 1
Uitleg en verkondiging
Zingen : Lied 691
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed – gebed om de zeven gaven van de Geest, waarbij we na de woorden “daarom bidden wij u zingend samen” zingen : Lied 681
stil gebed – “Onze Vader”
Zingen : Lied 687
UITZENDING EN ZEGEN
Zegen – met een door allen gezongen AMEN
Orgelspel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.