Orde van dienst zondag 19 november 2023

ORDE VAN DIENST
voor 19 november 2023
MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD
ONTSTEKEN VAN DE TAFELKAARSEN
DAARBIJ ZINGEN WIJ LIED: 600: 2. 3
INTOCHTSLIED: 221 : 1. 2 (staande)
V: De Heer zal bij u zijn G: de Heer zal u bewaren
V: Onze hulp is in de naam van de Heer G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid G: en niet in de steek laat wat Hij begon.
A: Amen. ( de gemeente gaat zitten )
GEBED AAN HET BEGIN
LIED: 221: 3
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
V: ...daarom bidden wij samen:
G: Heer, ontferm U.
LIED: 802: 1 . 4. 5
GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST
MOMENT VOOR
SCHRIFTLEZING EERSTE TESTAMENT: Ezechiël 34 : 11 - 22
LIED: 976
SCHRIFTLEZING TWEEDE TESTAMENT: 1 Tessalonicenzen 4: 9 - 12
LIED: Psalm 90: 1. 2. 8
VERKONDIGING
ORGELSPEL
LIED: Psalm 23a
DANK - EN VOORBEDE
STIL GEBED
ONZE VADER
COLLECTE
SLOTLIED: 763 : 1. 2. 3. 4 (staande)
ZENDING EN ZEGEN
GEMEENTE ZINGT: Amen ( 3x )

 
terug