PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
orde van dienst zondag 29 januari 2023 orde van dienst zondag 29 januari 2023
LITURGIE
VOOR DE DIENST
van 29 januari 2023

In deze dienst zullen Klaas Boersma en Lidie Farro
als ouderling worden bevestigd.

Medewerkenden aan deze dienst:
Ouderling van dienst: Roel ter Borg
Organist: Jan Fahner
Voorganger : ds. Wiebke Heeren
MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD
BIJ HET ONTSTEKEN VAN DE KAARSEN ZINGEN WIJ VAN LIED : 600 : 1. 3
1 Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
3 Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!
INTOCHTSLIED: 283: 1. 2. 3 (staande)

2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
V: De Heer zal bij u zijn G: de Heer zal u bewaren
V: Onze hulp is in de naam van de Heer G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid G: en niet in de steek laat wat Hij begon.
A: Amen. ( de gemeente gaat zitten )
GEBED AAN HET BEGIN
LIED: 283: 4. 5
4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
V: ...daarom bidden wij samen:
G: Heer, ontferm U.
LIED: 146a : 1. 4. 5

4 Hij is de Heer, de trouwe, die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde aan elk zijn woord gestand.
5 Op duizenderlei wijze redt Hij ons van de dood.
Hij geeft ons drank en spijze
in schaarste en in nood.
En als wij zijn gevangen, te middernacht zendt Hij
ons lied’ren en gezangen en maakt ons eind’lijk vrij.

GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST
MOMENT VOOR ...
SCHRIFTLEZING EERSTE TESTAMENT: Sefanja : 2. 3;
3 : 9 - 16
LIED: 809

SCHRIFTLEZING TWEEDE TESTAMENT: Matteus 5:1 - 12
LIED: 321: 1. 4. 5. 6. 7

4 Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.
5 Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.
6 Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw de hoop.
7 Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

VERKONDIGING
ORGELSPEL
LIED:
1 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond
'T is Christus die door lijden Zijn volk aan Zich verbond
Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af
'T was Hij die door Zijn sterven aan haar het leven gaf

2 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één
Is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen
Eén geest, één vast vertrouwen, één doop, één heil'ge dis
Eén Heer, op wie te bouwen, haar troost en rijkdom is

3God houdt Zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt
Door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt
Al roepen van de torens, de wachters nog: "Hoe lang?"
Straks gaat de dag beginnen wordt klagen een gezang

( op de melodie van NLB 968 De ware kerk des Heren )
DIENST VAN DE BEVESTIGING
In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen.


OUDERLINGEN
Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en tegelijk opzicht hadden over de gemeente van God, zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld om de gemeente te blijven wijzen op haar roeping: een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. Door zelf een persoon van vertrouwen te zijn en tegelijkertijd tegenover de gemeente te staan als haar geweten in deze tijd, bemoedigen zij hun broeders en zusters in de navolging van Christus onze Heer.
Een levende gemeente zijn we door de velerlei genade Gods en ouderlingen richten hier onze blik op door onder andere mensen telkens weer belangeloos op te zoeken. De predikanten kunnen hun opdracht van de Goede Herder : 'Hoed mijn schapen.' alleen vervullen als zij daarbij op de medewerking van ouderlingen mogen rekenen.
DE NIEUWE AMBTSDRAGERS GAAN STAAN
En u zuster en broeder, die nu gereed staat uw ambtswerk te aanvaarden:
herinner u altijd met dankbaarheid dat het Christus’ eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is zijn kerk.
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, voed uzelf met het Woord van God,
volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

GELOFTE

V: Geliefde zuster en geliefde broeder, jij die opnieuw geroepen wordt tot het ambt van ouderling in deze gemeente:
Geloof je dat je door dit ambt te aanvaarden je geroepen voelt om deze gemeente en God te dienen en vertrouw je hierin op het werk van de Heilige Geest?
Aanvaard je de heilige Schrift als regel van het geloof en wil jij de goede boodschap van Gods heil bewaren en afwijzen alles wat gerechtigheid, vrede en liefde tegenstaat?
Beloof jij je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt, beloof je geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te jouwer kennis komt, en beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?
Wat is daarop jouw antwoord, zuster ?
En jouw antwoord, broeder?


BEVESTIGINGSGEBED


LIED 362 : 1. 2

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt -
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.


HANDOPLEGGING
AANVAARDING EN VERWELKOMING
V:Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen.
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt en hen met uw gebeden omgeven?
Wat is jullie antwoord, gemeente?

Ja, dat willen wij van harte.
De nieuwe ambtsdragers gaan in de
kerkenraadsbank zitten.


DANK - EN VOORBEDE STIL GEBED ONZE VADER
COLLECTE
SLOTLIED: 422 (staande)

2 Laat ons weten, nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten zij de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.


3 Laat ons hopen, biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.


ZENDING EN ZEGEN
GEMEENTE ZINGT: Amen ( 3x )
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. W. Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Zondagsnieuws
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.