orde van dienst zondag 7 juli 2024

ORDE VAN DIENST
voor 7 juli 2024
MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD
TAFELKAARSENLIED: 600 : 3. 5
INTOCHTSLIED: 686 (staande)
V: De Heer zal bij u zijn G: de Heer zal u bewaren
V: Onze hulp is in de naam van de Heer G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid G: en niet in de steek laat wat Hij begon.
A: Amen. ( de gemeente gaat zitten )
GEBED AAN HET BEGIN
LIED: Psalm 98: 1. 2
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
V: ...daarom bidden wij samen:
G: Heer, ontferm U.
LIED: 304
GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST
MOMENT VOOR
SCHRIFTLEZING EERSTE TESTAMENT: Ezechiel 2: 1 - 3: 3
LIED: 310
SCHRIFTLEZING TWEEDE TESTAMENT: Marcus 6: 1 - 6
LIED: 942
VERKONDIGING
ORGELSPEL
LIED: 528
DANK - EN VOORBEDE
STIL GEBED
ONZE VADER
COLLECTE
SLOTLIED: 982 (staande)
ZENDING EN ZEGEN
GEMEENTE ZINGT: Amen ( 3x )
 
terug