PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Stilte Stilte
Op dinsdag 30 september werd er een in 'Het Kruispunt' in Boekelo een avond over 'Stilte' gehouden. De avond werd geleid door Marjolein Blommesath, die de ca. 30 aanwezigen liet meemaken wat 'mindfulness' met je doet. En door Olaf Haasnoot, die een verhaal had over 'Stilte'.

De tekst van Olaf Haasnoots' verhaal volgt hieronder:Je kunt twee soorten stilte onderscheiden, de uiterlijke stilte, als er geen geluid is en de innerlijke stilte, de stilte in jezelf.
Stilte kan mensen een gevoel van weldaad geven, maar ook een gevoel van beklemming Een voorbeeld is de stilte die ontstaat als er iemand is overleden, we weten dan niet wat de stilte met iemand doet. Dat kan heel beklemmend zijn, maar ook heel weldadig als er talloze mensen komen, die je alleen maar als zielig zien en hun eigen verhaal nog eens willen vertellen.
De innerlijke stilte is soms moeilijk te realiseren. Kan dan deze stilte de mens de ruimte geven om dichter bij zichzelf en dichter bij God te komen? Stilte wordt daarom ook wel eens luisteren naar God genoemd.
Stilte brengt ons terug naar onze kern. God die in ons vanaf onze geboorte, vanaf de Schepping aanwezig is. We hebben geleerd om zelf als God te worden en te doen alsof Hij er niet meer is of we hebben allerlei omhulsels aangemeten als macht, geld, intelligentie, allerlei afweermechanismen, waardoor we  God in onszelf niet meer kunnen horen. Die beschermjassen noemen we de schillen rondom onze kern. Om aan alle rusteloosheid te ontsnappen en om de schillen stuk voor stuk af te nemen trok men zich even of voor langere tijd uit de wereld terug. De schillen die Adam en Eva omdoen zijn er om hun schaamte te bedekken, er staat niet hun genitaliën, dat hebben de tekeningen ervan gemaakt. De schillen of de bekleding zorgt ervoor, dat we letterlijk maar soms ook figuurlijk ons niet meer bloot hoeven te geven.
Adam en Eva kregen alles van God en het waren niet alleen maar mensen van vroeger, maar het is in ieder mens aanwezig, de kern van God uit gemaakt en de schillen of bekledingen, die we hebben gemaakt om ons werkelijke zijn voor God weg van Hem en de anderen te houden. Want in wezen zijn al die bekledingen om dat we weten dat we eigenlijk zelf God willen zijn en alles over ons eigen leven willen bepalen
Stilte is luisteren naar God Niet alleen maar in de natuur, maar ook in jezelf en tenslotte ook in de ander. Dat kan door meditatie, maar ook door gebed.
Toen ik mijn eerste lessen pastoraat kreeg zei mijn docent je moet niet zo snel oordelen je moet eens proberen te luisteren. In het gebed, het spreken tot en met God ging ik rustig op mijn vertrouwde manier verder, Ik ratelde hele verlanglijstjes af en ging dan pas luisteren, naar waar mijn boodschap ten uitvoer was gebracht. Nu begin ik met luisteren en luister naar mijn gevoelens en wat God daarin tot mij te zeggen heeft. Ik luister naar de diepe lagen van mijn bestaan, naar de kern die in mij geschapen is, naar God.
Uiterlijke stilte is makkelijker vaak te organiseren dan inwendige stilte. Misschien kunnen we gewoon beginnen met eens te zeggen tegen God hoe we ons voelen. In de bijbel wordt er ook in de stilte tot mensen gesproken. Ik denk aan het verhaal van Elia. Hij verwacht God in een sterke wind, , maar daar was de Heer niet, in een aardbeving en ook daar was hij niet of in het vuur en dan een zachte koelte en daar hoort hij de stem
Maar ook Jezus gaat soms weg van de schare, hij zoekt een eenzame plek op en hij bad aldaar. Stilte is dus wezenlijk voor het gebed, even van alles afstand nemen en daar God zoeken, het lijkt wel alsof Jezus deze momenten opzoekt en daar weer richting vindt voor zijn handelen.
Maar ook vinden we de stilte in de psalmen, de hymnen die in ieder klooster centraal staan en die wij ook aan het begin van een dienst centraal zetten. Ik denk aan psalm 62, waar de stilte gekoppeld wordt aan een diep verlangen naar God.
In het monastieke leven hebben mensen zich geoefend om dichter bij God te kunnen komen.. Stilte is dan zwijgen van de mens om ruimte te maken voor het geheim van God.. Ik zeg het geheim, want God lijkt bijna een persoonsnaam, alsof we het kunnen benoemen en het kunnen hanteren. God kan zowel de aanwezige als de afwezige zijn. Kenbaar als onkenbaar.
We hebben als voorbeelden enkele mystici. Mystici zijn mensen, die door God zo werden aangesproken, dat ze naar dat moment enerzijds terug verlangden als wel door dat moment verder op zoek wilden gaan naar de zin van hun leven.
Meester Eckhart was een middeleeuwse mysticus. Hhij leefde van 1260-1327. Hij werd meester genoemd omdat hij de titel had van magister, voordrachtskunstenaar. Hij doceerde in Keulen en Parijs en dan hij schreef in het latijn vervolgens tot het volk in het Duits. Door de duitse teksten voor het gewone volk is hij bekend geworden. Volgens Eckhart maakt de stilte het mogelijk dat het woord van God geboren wordt in de ziel van de mens. de Heilige Geest wakkert het kleine vlammetje dat in de ziel aanwezig is aan. Wanneer de mens dan zich verlangend uitstrekt naar de Schepper stroomt het licht de ziel binnen en doet hem of haar inzien wat hij of zij weten moet. Stilte ontstaat niet vanzelf, daar is oefening en discipline voor nodig.
O mijn ziel
Ga uit, God binnen
Vlucht ik van u
Dan komt u tot mij
Verlies ik mij
Dan vind ik u…
 
Theresa van Avila
 1515-1582lid van de karmelieten, die zich richten naar karmel waar Elia was geweest Zij verdiept zich in de geschriften van augustinus. God leeft in haar. Zij beschrijft de innerlijke burcht, waar god woont. Via het gebed moet je door 7 verblijven:
Poortgebouw, eerste ontmoeting met het gebed
Stem horen , goede literatuur, gelovigen
De ruimte van beproeving
Gebed van rust en opwelling
Vereniging van de ziel met God
Ontmoeting met de bruidegom
Feestelijk huwelijk met de drie enigheid. 
Elie Wiesel 1928-
Uit een vrome chassidische familie in Roemenië. In 1985 schrijft hij de nacht, een boek over oorlogservaringen. Enerzijds is er de dood als de nacht en anderzijds is er het verhaal dat uit de stilte komt. Er komt hoop, die de dag laat zien en in die hoop wordt het zwijgen van God doorbroken. Hij is geen mysticus noch een kloosterling, maar kwam wel in zijn benarde omstandigheden in het concentratiekamp in Auschwitz en Buchenwalt en leerde daar anders te kijken naar de mensen die hem dit aandeden. De stilte is in de nacht van het leven en daar komt hij tot een geheel andere wijze van zien, wat hem staande houdt in de banarde situaties
Stilte tenslotte is er niet alleen maar voor kloosterlingen voor mensen die intensief mediteren, maar voor ieder die de stilte aandurft
 
Tenslotte zal er een stilte zijn aan het einde van ons leven een stilte, waartegen we worstelen, totdat we ons eraan over kunnen geven. Dan zal het moment zijn van volledige contemplatie, waar God alles zal overnemen en Hij alles in allen zal zijn.
 
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. W. Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Zondagsnieuws
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.