PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 11 juli 2021 zondagsnieuws 11 juli 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Hierbij de orde van dienst voor 
Zondag 11 juli 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur voorganger: ds. A.Reitsma uit Enschede
Ouderling: Roel ter Borg, Diaken: Henk Blik; Kerkrentmeester: Henk Abbink, Koster: Gerard Roossink,
Organist: Peter Slotman.


Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Wij zijn blij dat wij u ook vandaag weer in onze kerk kunnen ontvangen. Denkt u er aan dat u op uw plaats blijft en dat u ook bij het verlaten van de kerk voldoende afstand van elkaar houdt.
Voor het eerst na lange tijd mag er weer in de kerk gezongen worden.


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we lied 600 uit het Liedboek.


Koffie drinken
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken.Wij verzoeken u om ook in het Verenigingsgebouw rekening te houden met de maatregelen rond Corona. Bedenk ook dat de ander liever heeft dat u op afstand blijft. Respecteer dat!


De schriftlezingen zijn: zie orde van dienst


De bloemen zijn bestemd voor de heer Scholten Doolhof 14 hij wordt 80 jaar.
En voor mevr. Tonnema Klaaskatenplein 70 afd. De Brink 2 ter bemoediging.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
De Collecte voor de Diaconie is voor het Bartimeus Fonds . In Nederland zijn maar liefst 300.000  mensen blind of slechtziend . Het Bartimeusfonds  zorgt ervoor dat ze voluit kunnen meedoen in de samenleving en hoe oogzorg, onderwijs, begeleiding, hulpmiddelen, wetenschappelijk onderzoeksinstituut kunnen helpen om zo zelfstandig mogelijk in het leven te staan. U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de Diaconie Nl84RABO0316726532 o.v.v. Collecte 11 juli
Bartimeusfonds .
De andere helft van het collectegeld gaat naar de Plaatselijke Gemeente.
NL 46RABO 0316700541 o.v.v. Deurcollecte 11 juli.

De dienst volgende week zondag 18 juli
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. C. de Jonge.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!

Orde van dienst zondag 11 juli 2021. Voorganger ds. A.Reitsma.

 
 • orgelspel
 • binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
 • woord van welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling
 • de kaarsen op de viertafel worden aangestoken door de ouderling of door iemand in de kerkzaal. Daarbij zingen we het kaarsenlied 600
 • bemoediging en groet, al dan niet gevolgd door een drempelgebed en/of lied.
(daarna gaat de gemeente zitten)
 • intochtslied 217, vers 1, 2 en 3
 • kyrie-gebed
 • glorialied 304
- gebed voordat er uit de Bijbel wordt gelezen
 • Johannes 2, 13-22
 • lied 723
 • Johannes 5, 19-26
 • lied 317, vers 1 en 3
 • uitleg en verkondiging (op de katheder)
 • lied 816
 • dankgebed, voorbeden, stil gebed, gemeenschappelijk gebeden Onze Vader
 • slotlied 319
 • wegzending en zegen
 • orgelspel
 • collecte uitsluitend aan de uitgang van de kerk, voor diaconie en plaatselijke gemeente 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.