PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 11 oktober 2020 zondagsnieuws 11 oktober 2020
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 11 oktober 2020
De liturgische kleur is groen


Usselo: 10 uur voorganger: Ds. Olaf Haasnoot
Ouderling: Jan ter Mors, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Diaken: Esther Mol, Koster: Henk Aalpol.
Organist: Peter Slotman.
De Cantorij onder leiding van Lidy Dekker verleent haar medewerking aan de dienst.


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen luisteren we naar de eerste twee coupletten van lied 600.


Bericht van overlijden
Op 6 oktober is Gerda Johanna Weekhout- Wissink overleden op de leeftijd van 91 jaar.


De schriftlezingen zijn: Jesaja 25, de verzen 6 tot en met 9 en Mattheus 22, de verzen 1 tot en met 10.


De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar mevrouw Migchelbrink, . Zij is na een ziekenhuisopname weer thuis.
De bloemen gaan als groet en felicitatie naar de heer en mevrouw Brinkman. Zij zijn 60 jaar getrouwd.
 
De collecten:
De collecten bij de uitgang worden gelijk verdeeld tussen de plaatselijke gemeente en de diaconie.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.


Dienst volgende week zondag 18 oktober
Usselo: 10.00 uur, voorganger: Ds. Ria de Vries uit Almelo.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Bij binnenkomst in de kerk hebt u het verzoek gekregen om een mondkapje te dragen tot u op uw door één van onze coördinatoren aangewezen plaats bent begeleid. Wij verzoeken u om na het plaats nemen niet meer door de kerk te lopen. Aan het eind van de dienst verzoeken wij u om opnieuw het mondkapje te dragen en op aanwijs van de zelfde coördinatoren de kerk te verlaten.
Laten we samen proberen om elkaar te beschermen tegen dit verschrikkelijke virus.
Wilt u de komende weken voor uw eigen mondkapje zorgen?


Geen koffie na de dienst
Helaas heeft het moderamen moeten besluiten om voor in ieder geval de komende weken geen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken. Wij beseffen dat het gezellig samenzijn na de dienst in het verenigingsgebouw ook aansluit bij het kerk zijn van onze gemeente. We hopen dat de situatie rond het heersende coronavirus spoedig zal verbeteren zodat we eind oktober na de dienst weer naar het Verenigingsgebouw kunnen voor een kop koffie of thee.
Reserveren voor de dienst
Ook in de komende periode moet u zich aanmelden als u wilt deelnemen aan de viering in onze kerk.
Voor het aanmelden hebben we een apart telefoonnummer en emailadres. Het aanmelden kan per e-mail op iedere zaterdag tot 12.00 uur naar pgusselo@gmail.com, of telefonisch op zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur naar tel. 06-14361675.
Bij uw opgave geeft u uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal bezoekers
uit uw eigen huishouden door.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.
Schriftlezingen


Jesaja 25: 6-9
6Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.
7Op deze berg vernietigt hij het waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
8Voor altijd doet hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg
de HEER heeft gesproken.
9Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
Hij was onze hoop: hij zou ons redden.
Hij is de HEER, hij was onze hoop.
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’


lied 762:1,2


Matteus 22: 1-10
221Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 2‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 3Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. 4Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” 5Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. 6De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. 7De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. 8Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. 9Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” 10De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. 


11 oktober orde van dienst Usselo
Welkom
Aansteken van de kaarsen
Lied 600
Begroeting
Psalm 66a
Kyrie dor de cantorij
gloria
lezing Jesaja 25:6-9
lied 762:1,2
matteus 22:1-10
overdenking
donna nobis pacem 3 maal
in gedachtenis
Gerda Johanna Weekhout- Wissink
6 oktober heen gegaan op de leeftijd van 91 jaar
Lied 961
gebeden
lied 872
zegen
amen
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.