PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 11 september 2022 zondagsnieuws 11 september 2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 11 september 2022
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. E. van Houwelingen uit Hengelo
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Liesbeth Harms, Kerkrentmeester: Paul Swank
Koster: Henk Aalpol, Organist: Peter Slotman

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.

Orde van dienst
De orde van dienst staat op de achterzijde van dit Zondagsnieuws

Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaan deze zondag als groet en bemoediging naar de heer en mevrouw Nagenborg, Lammerinksweg 104.
De tweede bos bloemen gaat ook als groet en bemoediging naar mevrouw Buijse, Lintveldebrink 306.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Collectes
Jong Protestant
De kerk: een thuis voor jongeren
Jongeren zijn de toekomst van de kerk. Belangrijk is dat zij zich thuis voelen, dat ze serieus worden genomen en een volwaardige stem hebben. Jong protestant, de jeugdwerk organisatie van de Protestantse kerk ontwikkelt materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen zich gezien en 
geliefd voelen. 
Warm aanbevolen!
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 11 september. 
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 11 september.
Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag 18 september
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Janneke Bekhof uit Hengelo

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!
Orde van dienst
Orgelspel
Binnenkomst en woord van welkom en afkondiging.
De kaarsen worden aangestoken
Lied: 326: 1, 2, 6 Van ver, van oudsher aangereikt
Bemoediging, groet, drempelgebed
Lied: Psalm 139: 1, 2, 14 Heer die mij ziet
Kyriegebed
Glorialied: 713: 1, 2. 5 Wij moeten Gode zingen
Gebed voor de lezingen
Lezing: Exodus 32, 7 – 14
Lied: 825: 1, 6 De wereld is van Hem vervuld
Lezing van het Evangelie: Lucas 15, 1 – 10

 Lied: 896 Wie heeft zijn geld verloren.
(in andere bundels ook als: Het Lied van zoeken en vinden)
Uitleg
Lied: 848 Al wat een mens te kennen zoekt
Gebeden:
Voorbeden en stil gebed, Onze Vader
Slotlied: 91a:1, 3 Wie in de schaduw Gods mag wonen
Zegen
Orgelspel 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.