PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 12 juni 2022 zondagsnieuws 12 juni 2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


12 juni 2022, zondag Trinitatis
De liturgische kleur is wit
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. J. Jonk uit Geesteren
Ouderling en kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Diaken: Mieke Lippinkhof
Koster: Hans Wooldrik, Organist: Peter Slotman
De Cantorij onder leiding van Lidy Dekker verleent haar medewerking aan de dienst


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.


Orde van dienst
De orde van dienst staat op de achterzijde van dit Zondagsnieuws

Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaan deze zondag als groet en bemoediging naar de heer Sleurink, Baltinkweg 60.
De tweede bos bloemen gaat ook als groet en felicitatie naar mevrouw Holtkamp, Wiedenhof, Geukerdijk 14, kamer 104. Zij wordt 15 juni 102 jaar. Van harte gefeliciteerd.Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Collectes
De diaconale collecte is voor de plaatselijke diaconie hier in Usselo!
Samen gemeente zijn is lief en leed met elkaar delen!
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag 17 juni, Herinnering aan de overledenen van het afgelopen half jaar
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Janneke Bekhof
Tijdens de dienst worden gedachteniskruisjes opgehangen

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!

 
Woord van welkom
DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaars(en) ondertussen zingen:
Cantorij lied 600:1
Gemeente lied 600: 2
Begroeting
KYRIE EN GLORIA
Kyriegebed
Loflied gezang 706:
Cantorij 706:1
Allen 706: 2
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Gebed voor de schriftlezing
Schriftlezing Mattheus 28: 16 -20
Muziek ( vrije keuze)
Verkondiging

 Cantorij zingt ‘Alta Trinita Beata’
Samenzang gezang 704: 1 en 2
DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN
Dank- en voorbeden
Stil gebed, gevolgd door Onze Vader
Collecte
HEENZENDING
Slotlied:
Cantorij gezang 418:1
Gemeente 418: 2
Cantorij 418: 3
Zegen
Allen 418:4 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.