zondagsnieuws 12 november 2023Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 12 november Usselo 10.00 uur.
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is online te volgen.
Voorganger: Ds. Jaap Jonk uit Laren.
Ouderling:Lidie Farro , Kerkrentmeester: Paul Swank Diaken: Henk Blik
Koster: Henk Aalpol Organist: Peter Slotman Techniek: Ties Bos/Rien v.d.Broek.

Bloemen in de dienst
gaan als groet en bemoediging naar mevr. Dommerholt,  en als felicitatie naar mevr .van Amerom, -zij is 85 jaar geworden.
Er wordt een gedachtenis kruisje opgehangen voor dhr. Derk Knol. 

De eerste collecte is voor het Werelddiaconaat
  Libanon Kansen voor jongeren in achterstandswijken
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontneemt jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of air-hockey.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
U kunt uw gaven ook geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de afgedrukte QR-code onder op deze pagina.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.
Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO 0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.Voedselbank
Graag maken we  namens de diaconie U er nogmaals op attent dat er een doos in de hal van de kerk staat, die we samen vullen voor de voedselbank!
De actie van de maanden oktober en november is groenten in blik of pot! Voor de nodige vitaminen in de wintermaanden!
Kom in actie! Steun de voedselbank!
Namens de diaconie hartelijk dank!

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag
Usselo, 10.00 uur voorganger: ds. Wiebke Heeren.

Tafelgesprekken donderdag 23 november.
Wij willen vanaf 18.00 uur weer samen eten en daarna in gesprek over een thema van het geloof. Graag vooraf opgeven vanwege het aantal personen voor de maaltijd, bij Wiekbe Heeren tel. 053 - 2316060 of bij Herma Blik tel. 06 492 716 54
Locatie: Verenigingsgebouw Usselo.

Voorbereiding kerstmarkt 17 december.
Het is weer zover. de kerstmarkt komt er aan. Daarvoor zijn natuurlijk kniepertjes nodig.We gaan ze met elkaar bakken op woensdag 13 december om  13.30 uur  in het Verenigingsgebouw. Heeft u een ijzer beschikbaar, maar bent u niet in de gelegenheid om te komen, dit graag doorgeven aan Bep ter Mors  Volgende week komen de bestelformulieren, waarop u  kan aaangeven hoeveel kniepertjes u wilt hebben of dat u thuis kniepertjes gaat bakken.Als u mee wilt doen neem dan contact op met Bep ter Mors tel: 0626349143.


Pastorale zorg
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch 053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst !


 
terug