PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 13 juni 2021 zondagsnieuws 13 juni 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Hierbij de orde van dienst voor 

Zondag 13 juni 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur voorganger: ds. Janneke Bekhof uit Hengelo.
Ouderling: Joke Pasman, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Koster: Gerard Roossink,
Organist: Peter Slotman.

Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Wij zijn blij dat wij u ook vandaag weer in onze kerk kunnen ontvangen. Denkt u er aan dat u op uw plaats blijft en dat u ook bij het verlaten van de kerk voldoende afstand van elkaar houdt.
Voor het eerst na lange tijd mag er weer in de kerk gezongen worden. We houden ons daarbij aan de richtlijnen, en daarom mogen we alleen het slotlied meezingen. We willen u allen verzoeken om het slotlied pianissimo, dus zacht mee te zingen.
Let u ook op de mededelingen op de website!

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we het lied “Waar twee of drie” twee maal.

Koffie drinken
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken.Wij verzoeken u om ook in het Verenigingsgebouw rekening te houden met de maatregelen rond Corona. Bedenk ook dat de ander liever heeft dat u op afstand blijft. Respecteer dat!

De schriftlezingen zijn: Ezechiël 17: 22 – 24 en Marcus 4: 26 – 34

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mevrouw Holtkamp.
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mevrouw Duinhof.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Jarigen
Door te late inzending kopij is de verjaardagskalender niet opgenomen in de Drieklank,
daarom worden de jarigen bij uitzondering in het Zondagsnieuws vermeld. En……..een kaartje sturen is altijd leuk.
15 juni mevr.G.D. Holtkamp-Hoenink Geukerdijk 14 104    7481 CB Haaksbergen
15 juni mevr. J.G. ter Steege-ter Riet Rechterveldbrink 419     7544 NT Enschede
15 juni mevr. G.J. Rietman-Sotthewes Dr. C. Koekstraat 4    7548 AH Boekelo
15 juni dhr. H.W. Dekker Dorsstokhoek 2  7546 LZ Enschede
16 juni dhr. E.F. Lippinkhof Meestersweg 20    7548 TB Enschede
18 juni mevr. Z.F. Heutink – Bolk Badweg 65    7548 RX Enschede
19 juni mevr. W.J. Dijks – Trebbe H.Dunantlaan 50    7548 AD Boekelo

De collecten:
De eerste collecte gaat naar “Kerk voor het dorp” van de Protestantse Kerk.
De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk zijn in hun omgeving . Dat veel kerken krimpen betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een huiskamer van het dorp maken en dorpsactiviteiten organiseren. Binnen de Dorpskerkenbeweging inspireren en motiveren kleine gemeente elkaar. 
De tweede collecte gaat naar de Plaatselijke Gemeente.
Bij de uitgang kunt u uw geld op de schaal deponeren, hartelijk dank hiervoor. 
Voor diegene die thuis de dienst volgen kan de eerste collecte overgemaakt worden op de rekening van de diaconie NL45 RABO0316726532 o.v.m. Collecte 13 juni.
De tweede collecte kunt u overmaken op de rekening van het College van Kerkrentmeesters, NL46RABO0316700541, o.v.v. deurcollecte.

De dienst volgende week zondag 20 juni
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Olaf Haasnoot

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!

Orde van dienst zondag 13 juni Usselo
Orgelspel
binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
woord van welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling
de kaarsen op de viertafel worden aangestoken
Intochtslied: lied 8: 1, 3 en 6
bemoediging en groet
lied: lied 276: 1 en 2
kyrie-gebed
glorialied Lied 650: 1, 2, 5 en 6
gebed voordat er uit de Bijbel wordt gelezen
1e schriftlezing Ezechiël 17: 22 – 24 door de ouderling van dienst
Lied: lied 943: 1, 3 en 4
2e schriftlezing Marcus 4: 26 – 34 door de ouderling van dienst
Lied: Lied 765: 1, 2, 4, 5 en 6
uitleg en verkondiging (op de katheder)
orgelspel
lied: lied 978: 1, 2 en 3
dankgebed, voorbeden, stil gebed, gemeenschappelijk gebeden Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: lied 418: 1, 2 en 3 (wordt staande gezongen)
wegzending en zegen
orgelspel
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.