PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 13 september 2020 zondagsnieuws 13 september 2020
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 13 september 2020
De liturgische kleur is groen


Usselo: 10 uur voorganger: Ds. Janneke Bekhof uit Hengelo
Ouderling: Ria Teussink, Diaken: Liesbeth Harms, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Koster: Wim Cretier.
Organist: Peter Slotman.
De Cantorij onder leiding van Lidy Dekker verleent haar medewerking aan de dienst.


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen luisteren we naar de eerste twee coupletten van lied 600.


Koffie na de dienst
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee.
De koffie en thee wordt aan tafel geserveerd, zodat er geen oponthoud is bij de bar. Bij goed weer kunt u uw koffie of thee ook buiten opdrinken.
Wij willen u dringend verzoeken om ook in het verenigingsgebouw de stoelen niet te verslepen en de bekende Corona regels te respecteren.
U bent van harte welkom.


De schriftlezing is: Matteüs 18, de verzen 21 tot en met 35


De bloemen gaan als groet en felicitatie van ons allen naar de heer Coen Nijkamp, Mr. De Wolfplein 6 en naar mevrouw Lutje Holzik,  Burgermeester Stroinkstraat 367. Beiden zijn 80 geworden.


De collecten:
Kerk in Actie is in de afgelopen periode veel collecte geld misgelopen. Daarom is in overleg met de kerkrentmeesters besloten om de collecte aan de uitgang alleen te bestemmen voor Kerk in Actie.

 
  • Noodhulp Corona. In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen . 
  • Actie voor getroffenen explosie in Libanon.
    Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn wel 100 doden en 4000 mensen gewond geraakt en veel mensen zijn hun huis kwijt geraakt. Ook hier is financiële hulp hard nodig.
  • Actie Sprinkhaan-Verjaag de honger.
    Een enorme golf woestijnsprinkhanen vreet oost-Afrika en Zuid-Azië kaal Boeren in landen als Ethiopië, zuid Soedan en Pakistan raken hun oogst en daardoor hun inkomen kwijt. Na de corona maakt de sprinkhanenplaag de armoede nog groter. Kerk in Actie ondersteunt boeren met het opzetten van waarschuwingssystemen en voedselhulp.
Wij bevelen de collecte van harte bij u aan.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.


Dienst volgende week zondag 20 september, Startdienst
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: Ds Olaf Haasnoot


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Door de maatregelen die wij rond de viering in onze kerk hebben genomen willen wij u een veilige plek in onze kerk bieden. Wij hopen zo te voorkomen dat u tijdens uw aanwezigheid in de kerk bloot wordt gesteld aan het Corona virus.
Wij beseffen ons terdege dat deze maatregelen indruisen tegen uw en ons gevoel, maar wij hopen dat u hier begrip voor hebt.
-Bij binnenkomst in de kerk bent u naar uw plaats begeleid door een van onze coördinatoren. Wij verzoeken u om na het plaats nemen niet meer door de kerk te lopen. Aan het eind van de dienst verzoeken wij u om op aanwijs van de zelfde coördinatoren de kerk te verlaten.
-er wordt niet gezongen maar als u de liederen mee wilt lezen, neemt u dan zelf uw eigen liedboek mee.

Reserveren voor de dienst
Ook in de komende periode moet u zich aanmelden als u wilt deelnemen aan de viering in onze kerk.
Voor het aanmelden hebben we een apart telefoonnummer en emailadres. Het aanmelden kan per e-mail op iedere zaterdag tot 12.00 uur naar pgusselo@gmail.com, of telefonisch op zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur naar tel. 06-14361675.
Bij uw opgave geeft u uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal bezoekers
uit uw eigen huishouden door.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen:


Matteüs 18: 21 – 35
21Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. 23Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 24Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. 25Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. 26Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” 27Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. 28Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” 29Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” 30Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 31Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. 32Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” 34En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.