PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 16 april 2023 zondagsnieuws 16 april 2023


Z O N D A G N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 16 april
De liturgische kleur is wit.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. Jaap Jonk uit Laren
Ouderling: Lidie Farro, kerkrentmeester: Henk Abbink, Diaken: Liesbeth Harms,
Koster: Hans Wooldrik, Organist: Jan Fahner, Kerkdienst gemist: Joop Harms.

Orde van dienst
De orde van dienst staat op de achterzijde

Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat deze zondag als groet naar mevrouw Pil, Ganzebosweg 200.
De tweede bos bloemen gaat als groet en felicitatie naar mevrouw Kats, Broekheurnerplein 115. Zij wordt 18 april 85 jaar.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
De Diaconale collecte is deze zondag voor de plaatselijke gemeente in Usselo! Samen gemeente zijn is lief en leed met elkaar delen, en daar heeft de diaconie uw hulp bij nodig! 
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.

Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo.
Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.
Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Wiebke Heeren

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Zangavond op 11 mei 2023
Houdt u van zingen? Dan hopen we dat u meedoet met de zangavond op donderdag 11 mei. De Ring Enschede organiseert deze avond vanaf 19.30 uur in de Ontmoetingskerk te Enschede. De Ring heeft als taak de saamhorigheid tussen protestantse gemeenten in de regio te bevorderen. Door middel van een avond, waarop koren, cantorijen en allen die van zingen houden, elkaar kunnen ontmoeten. De avond zal onder de inspirerende leiding van ds. Hanna Rijken staan. Zij is universitair docent ‘Theologie en de kunsten (in het bijzonder kerkmuziek)’ aan de Protestantse Theologische Universiteit.
Enkele koren en cantorijen uit de regio zullen hun medewerking verlenen. Opgave vooraf niet nodig.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst
Orgelspel
Woord van welkom
Intochtspsalm 81: 1 en 8 “Jubel God ter eer!”
Begroeting
Psalm 81:9
Kyrie en Gloria
Gebed van verootmoediging
  • Gezongen lied 657 vers 2 “Al is mijn stem gebroken”
  • Gesproken gebed
  • Gezongen lied 657 vers 3 “ het donker kan verbleken”
  • Gesproken gebed
  • Loflied gezang 657: 4 “Ons lied wordt steeds gedragen”
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de bijbel
Johannes 20: 19 t/m 29
Gezang 644: 1, 2 en 5 “Terwijl wij hem bewenen”

 
1 Petrus 1: 3 t/m 9
Gezang 655: 1, 3 en 5 “Zing voor de Heer een nieuw gezang”
Verkondiging
Orgelspel
Gezang 632: 1 en 2 “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven”
De gebeden en de gaven
Dank- en voorbeden
Inzameling van de gaven
Besluit en zegen
Gezang 637: 1 t/m 4 ‘O vlam van Pasen steek ons aan”
Zegen
Uitleidend orgelspel 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
Roel ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
 Riette Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank: Roel Bruinsma en Herma Blik.
Roel Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53   06-83989549
Copij via email:
drieklank@protestantsegemeente-usselo.nl

Reactie Zondagsnieuws
Roel ter Borg tel. 06-55075120 en Herma Blik tel. 06-49271654
Copij: zondagsnieuws@protestantsegemeente-usselo.nl
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.