PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws met orde van dienst 17 oktober 2021 zondagsnieuws met orde van dienst 17 oktober 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 17 oktober 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur, Voorganger: ds. W. Janssen uit Losser
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Henk Blik, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Koster: René Jongejeugd,
Organist: Peter Slotman

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we van lied 600 de eerste twee verzen.

De schriftlezingen
1 Koningen 17 vers 8 tot en met 24 en Marcus 5 vers 21 tot en met 24 en vers 35 tot en met 43.

Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat als groet en felicitatie naar mevrouw, Smelt, zij is  85 jaar geworden.
De tweede bos bloemen gaat als groet en bemoediging naar de heer Abbink in Haaksbergen.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
Vanaf vandaag wordt er weer
tijdens de dienst gecollecteerd voor de diaconie en is de deurcollecte voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op de rekening van de Diaconie: NL84RABO0316726532. o.v.v. Collecte 17 oktober.
Uw bijdrage voor de Plaatselijke Gemeente kunt u overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters:
NL 46RABO 0316700541 o.v.v. Deurcollecte 17 oktober.

De dienst volgende week zondag 24 oktober, Usselo
In tegenstelling tot het rooster in de Drieklank is de dienst niet in Twekkelo, maar in Usselo.
Aanvang 10.00 uur. Voorganger: ds. J. Stein, Haaksbergen.

Koffie drinken
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden door Rien van den Broeke en Joop Harms verzorgd.
Lijkt het u leuk om eens een kijkje te nemen hoe een en ander werkt, kijkt u dan na de dienst even achter in de kerk bij de “regietafel”. Rien en Joop geven u graag uitleg.

Bereikbaarheid van de kerk
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, zijn de werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat en de Boekelosestraat volop in gang. Momenteel zijn de werkzaamheden in de tussen de bebouwde komgrens bij de Lammerinkweg en de bebouwde komgrens aan de Enschedese kant in uitvoering. Hierdoor is onze kerk en het Verenigingsgebouw per auto slecht bereikbaar.
Op onze website vindt u informatie over de diverse werkzaamheden en belemmeringen ten gevolge van de werkzaamheden. Daar zullen wij u ook op de hoogte houden van wijzigingen in de planning.
Kunt u niet naar de kerk komen, denkt u dan aan de mogelijkheid om de diensten online te volgen. Onder het kopje
De kerk online! vindt u de link naar Kerkdienstgemist.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst.
Woord van Welkom en aansteken van vier kaarsen Lied 600 vers 1
Intochtslied no 213 vers 1 2
Bemoediging en Groet
Lied no 213 vers 3
Kyriegebed Voorganger: “Zo bidden en zingen wij”
Gemeente: “Kyrie eleison”
Lied no 675 vers 1
Gebed bij de opening van het Woord
OT Lezing 1 Koningen 17 vers 8 t/m 24 (Ouderling van Dienst)
Lied no 1005 vers 1 2
NT Lezing Marcus 5 vers 21 t/m 24 en vers 35 t/m 43 (Ouderling van Dienst)
Lied no 1005 vers 4
Preek
Orgelspel
Lied no 419 vers 1 2 3
Voorbeden
Collecten
Slotlied no 416 vers 1 2 3 4
Zegen.


Liturgische kleur: GROEN.
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.