PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 18 oktober 2020 zondagsnieuws 18 oktober 2020
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 18 oktober 2020
De liturgische kleur is groen


Usselo: 10 uur voorganger: Ds. Ria de Vries uit Almelo
Ouderling: Ria Teussink, Kerkrentmeester: Jan Beerenbroek, Diaken: Mieke Lippinkhof, Koster: René Jongejeugd.
Organist: Peter Slotman.
De Cantorij onder leiding van Lidy Dekker verleent haar medewerking aan de dienst.


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen luisteren we naar de eerste twee coupletten van lied 600.


Geen koffie na de dienst
Helaas heeft het moderamen moeten besluiten om voor in ieder geval de komende periode geen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken.
Wij realiseren ons dat het gezellig samenzijn na de dienst in het verenigingsgebouw ook aansluit bij het kerk zijn van onze gemeente. We hopen dat de situatie rond het heersende coronavirus spoedig zal verbeteren zodat we na de dienst weer naar het Verenigingsgebouw kunnen voor een kop koffie of thee.


De schriftlezingen zijn: Jesaja 45, de verzen 1 tot en met 7 en Mattheüs 22, de verzen 15 tot en met 22.


De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar mevrouw Beuink, en naar de heer Coen Nijkamp,  Ze zijn allebei terug uit het ziekenhuis.


De collecten:
De collecten bij de uitgang worden gelijk verdeeld tussen de plaatselijke gemeente en de diaconie.


Het collectegeld van de diaconie is deze week bestemd voor Kerk in actie, Wereldvoedseldag.
De gemeenschap van zendings diaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijke getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.


Dienst volgende week zondag 25 oktober
Usselo: 10.00 uur, voorganger: Ds. Olaf Haasnoot


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Bij binnenkomst in de kerk hebt u het verzoek gekregen om een mondkapje te dragen tot u op uw door één van onze coördinatoren aangewezen plaats bent begeleid. Wij verzoeken u om na het plaats nemen niet meer door de kerk te lopen. Aan het eind van de dienst verzoeken wij u om opnieuw het mondkapje te dragen en op aanwijs van de zelfde coördinatoren de kerk te verlaten.
Laten we samen proberen om elkaar te beschermen tegen dit verschrikkelijke virus.
Wilt u de komende weken voor uw eigen mondkapje zorgen?


Reserveren voor de dienst
Ook in de komende periode moet u zich aanmelden als u wilt deelnemen aan de viering in onze kerk. Helaas mogen wij maar 30 bezoekers toelaten.
Voor het aanmelden hebben we een apart telefoonnummer en emailadres. Het aanmelden kan per e-mail op iedere zaterdag tot 12.00 uur naar pgusselo@gmail.com, of telefonisch op zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur naar tel. 06-14361675.
Bij uw opgave geeft u uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal bezoekers
uit uw eigen huishouden door.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.
Schriftlezingen


Jesaja 45 : 1 – 7
451Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt, aan wie hij volken onderwerpt, voor wie hij koningen ontwapent, voor wie hij deuren opent – geen poort blijft gesloten:
2Ik zal voor je uit gaan, ik zal ringmuren slechten, bronzen deuren verbrijzelen, ijzeren grendels stukbreken.
3Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul je weten dat ik de HEER ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept.
4Omwille van mijn dienaar Jakob, van Israël, dat ik heb uitgekozen, heb ik je bij je naam geroepen
en je met een erenaam getooid, ofschoon je me niet kende.
5Ik ben de HEER, er is geen ander, buiten mij is er geen god. Ik heb je omgord met wapens, ofschoon je me niet kende.
6Zo zal iedereen, van oost tot west, weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de HEER, er is geen ander
7die het licht vormt en het donker schept, die vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet


We luisteren naar: psalm 96 vers 1 en 3


Mattheüs 22 : 15 – 22
Debat met farizeeën, herodianen en sadduceeën
15Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. 16Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal herodianen naar hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen. 17Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?’ 18Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, huichelaars? 19Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een denarie aan. 20Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’ 21Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ 22Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg.


We luisteren naar lied: 339 a
Orde van dienst voor 18 oktober 2020, Usselo; 5e zondag van de herfst
Voorganger: ds A.T. de Vries (Almelo)
Organist:
m.m.v. leden van de cantorij
Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad
Aansteken kaarsen
Intochtslied: 513
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: 713 vers 1 en 2
Kyriegebed
Glorialied: 713 vers 3, 4 en 5
Gebed
Schriftlezing OT: Jesaja 45 : 1 – 7
Lied: psalm 96 vers 1 en 3
Schriftlezing NT: Mattheüs 22 : 15 – 22
Lied: 339 a
Schriftuitleg
Orgelspel
Lied: 712
Gebeden
Slotlied: 993
Wegzending en zegen
Orgelspel
Collecte


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.