PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 18 september 2022 zondagsnieuws 18 september 2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 18 september 2022
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. Janneke Bekhof uit Hengelo
Ouderling: Roel ter Borg, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek
Koster: René Jongejeugd, Organist: Jan Fahner


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.


Orde van dienst
De orde van dienst staat op de achterzijde van dit Zondagsnieuws

Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaan deze zondag als groet en bemoediging naar de heer Reef, Twekkelerweg 350.
De tweede bos bloemen gaat ook als groet en felicitatie naar mevrouw Bogert, Boekelose Stoomblekerij.


Bericht van overlijden
Wij ontvingen het bericht dat Janna Dams – Büter op 13 september is overleden. Janna heeft met haar man Jan-Harm Dams aan de Weleweg in Boekelo gewoond. Sinds het overlijden van Jan-Harm verbleef Janna in het Saalmerink in Haaksbergen. De uitvaart zal aanstaande woensdag plaatsvinden. Voor verdere details verwijzen wij u naar de advertentie in de krant.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor: de najaarscollecte van Kerk in actie.
Zending Syrië De kerk  als plek van hoop en herstel
Door de jarenlange burgeroorlog moesten vele Syriërs vluchten en zijn vele religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven.
Kerk in actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentrum.
De najaarscollecte van Kerk in Actie voor Syrië heeft onze steun hard nodig bij de wederopbouw.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 18 september. 


De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 18 september.
Uw giften zijn zeer welkom.


Voedselbank
Helaas zijn er mensen die zich afvragen of ze vandaag wel te eten hebben. De voedselbank is een goede instantie die dan kan helpen. Van alle kanten wordt getracht om bijdragen voor de voedselbank in te zamelen. In Enschede gaan zelfs mensen de straat op met een bolderkar om in te zamelen. Maar ze hebben ook onze hulp nodig. Daarom is onze vraag om iedere zondag een kleinigheid mee te nemen. Voorheen verzamelden wij uw bijdragen alleen in december, maar vanwege de stijgende kosten hebben wij besloten om de inzameldozen het hele najaar, zeker tot de kerst, in het voorportaal van onze kerk te plaatsen. Natuurlijk mag u ook een doos meenemen en thuis vullen. Zo kunnen we met elkaar een steentje bijdrage in de bestrijding van armoede. Voor u misschien een kleinigheid, voor anderen misschien een groot gebaar.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag 25 september
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. W. Janssen uit Losser.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst
Orgelspel
binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
woord van welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling
de kaarsen op de viertafel worden aangestoken door de ouderling of door iemand in de kerkzaal.
Intochtslied: lied 121: 1 en 2
bemoediging en groet
lied: lied 121: 3 en 4
kyrie-gebed
glorialied: lied 869: 1, 2 en 3
gebed voordat er uit de Bijbel wordt gelezen
1e schriftlezing: Amos 8: 4 - 7
Lied: lied 992
2e schriftlezing: Lucas 16: 1 - 17
Lied: lied 827: 1, 2 en 4
uitleg en verkondiging (op de katheder)
orgelspel
lied: lied 1001
dankgebed, voorbeden, stil gebed, gemeenschappelijk gebeden Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: lied 418
wegzending en zegen
orgelspel


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.