Zondagsnieuws 19 november 2023Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 19 november Usselo 10.00 uur,
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is online te volgen.
Voorganger: Ds. Wiebke Heeren.
Ouderling: Klaas Boersma Kerkrentmeester: Riette Wissink,
Diaken: Mieke Lippinkhof
Koster: Rene Jongejeugd Organist: Jan Fahner Techniek: Henny Dekker/Joop Harms

Bloemen in de dienst gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar mevr. Ter Heegde , zij is 90 jaar geworden.
En als bemoeding naar de heer en mevr. De  Jongh.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.
Collecte-diaconaat Usselo
De diaconale collecte is deze zondag voor de plaatselijke gemeente in Usselo.Samen gemeente zijn is lief en leed met elkaar delen, en het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Daar heeft de diaconie Uw hulp bij nodig! Uw gift is zeer welkom!
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
U kunt uw gaven ook geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de afgedrukte QR-code onder op deze pagina.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.
Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO 0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters. Uw giften zijn zeer welkom.


Voedselbank
Graag maken we  namens de diaconie U er nogmaals op attent dat er een doos in de hal van de kerk staat, die we samen vullen voor de voedselbank!
De actie van de maanden oktober en november is groenten in blik of pot! Voor de nodige vitaminen in de wintermaanden!
Kom in actie! Steun de voedselbank!
Namens de diaconie hartelijk dank!

Tafelgesprekken donderdag 23 november.
Wij willen vanaf 18.00 uur weer samen eten en daarna in gesprek over een thema van het geloof. Graag voor dinsdag 21 november opgeven vanwege het aantal personen voor de maaltijd, bij Wiekbe Heeren tel. 053 - 2316060 of bij Herma Blik tel. 06 492 716 54 Locatie: Verenigingsgebouw Usselo.

Voorbereiding kerstmarkt 17 december.
We gaan kniepertjes met elkaar bakken op woensdag 13 december om  13.30 uur  in het Verenigingsgebouw. Heeft u een ijzer beschikbaar, maar bent u niet in de gelegenheid om te komen, dit graag doorgeven aan Bep ter Mors Als u mee wilt doen neem dan contact op met Bep ter Mors tel: 0626349143.

Op 3 december zal Mirjam Kemper gedoopt worden in onze gemeente en daarmee ook belijdenis doen. Deze keer zal het gaan om een volvassendoop.
Van harte welkom in deze bijzondere dienst!

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan. De bestelformulieren voor de kerstmarkt zullen rondgaan.

De dienst volgende week zondag Gedachteniszondag.
Usselo 10.00 uur voorganger: Ds.Wiebke Heeren. M.m.v. de cantorij.

Pastorale zorg
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch 053- 4282020 of per
e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst !
 
terug