PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 19 september 2021 zondagsnieuws 19 september 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 19 september 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. Maaike Schepers – v.d. Poll
Ouderling: Ria Teussink, Diaken: Henk Blik, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink
Koster: Gerard Roossink, Organist: Peter Slotman

Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Wij zijn blij dat wij u ook vandaag weer in onze kerk kunnen ontvangen. Denkt u er aan dat u op uw plaats blijft en dat u ook bij het verlaten van de kerk voldoende afstand van elkaar houdt.
Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we lied 600 uit het Liedboek.

Koffie drinken
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken. Wij verzoeken u om ook in het Verenigingsgebouw rekening te houden met de maatregelen rond Corona. Bedenk dat de ander ook liever heeft dat u op afstand blijft, wilt u dit respecteren?

De schriftlezingen zijn: Deuteronomium 13, 2 – 6 en Marcus 9, 30-37
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Rita Veenbaas, zij is weer thuis uit het ziekenhuis
De bloemen gaan ook als groet en welkom naar Harm Aalpol en zijn vriendin Dylene die na anderhalf jaar buitenland terug zijn in Nederland.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
De collecte voor de Diaconie is voor Syrië.
De kerk als plek van hoop en herstel.
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden.

De collectes zijn bij de uitgang, u kunt uw gave in de schaal leggen, de opbrengst wordt verdeeld tussen de diaconie en de Plaatselijke gemeente.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op de rekening van de Diaconie: NL84RABO0316726532. o.v.v. Protestantse Kerk 12 september.
Uw bijdrage voor de Plaatselijke Gemeente kunt u overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters:
NL 46RABO 0316700541 o.v.v. Deurcollecte 12 september .


De dienst volgende week zondag 26 september
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Olaf Haasnoot

Bereikbaarheid van de kerk-werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat.
Op onze website vindt u informatie over de diverse werkzaamheden en belemmeringen ten gevolge van de werkzaamheden. Daar zullen wij u ook op de hoogte houden van wijzigingen in de planning.
Kunt u niet naar de kerk komen, denkt u dan aan de mogelijkheid om de diensten online te volgen. Onder het kopje De kerk online vindt u de link naar Kerkdienstgemist.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden door Rien van den Broeke en Joop Harms verzorgd.
Lijkt het u leuk om eens een kijkje te nemen hoe een en ander werkt, kijkt u dan na de dienst even achter in de kerk bij de “regietafel”. Rien en Joop geven u graag uitleg.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst 19 september


orgelspel
welkom door ouderling van dienst
aansteken kaarsen, zingen lied 600
morgenlied 217, 1,3,5
bemoediging,  groet en drempelgebed
zingen: ps. 66, 1 en 3
kyriegebed
glorialied: 969 alle verzen
gebed
1e Schriftlezing: Deut. 13, 2 - 6.
zingen: 310, 1,2,4,5
2e lezing: Marc. 9, 30-37
zingen: 990, 1,4,5
overdenking
orgelspel
gebeden-
slotlied 418,1,2,3
wegzending en zegen
gemeente: Amen


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.