PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 1 augustus 2021 zondagsnieuws 1 augustus 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 1 augustus 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur voorganger: ds. M.Schepers-vd Poll
Ouderling:Ria Teussink Diaken:Mieke Lippinkhof ; Kerkrentmeester: Paul Swank
Koster: Rene Jongejeugd Organist: Peter Slotman.

Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Wij zijn blij dat wij u ook vandaag weer in onze kerk kunnen ontvangen. Denkt u er aan dat u op uw plaats blijft en dat u ook bij het verlaten van de kerk voldoende afstand van elkaar houdt.
Voor het eerst na lange tijd mag er weer in de kerk gezongen worden.

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we lied 600 uit het Liedboek.

Koffie drinken
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken.Wij verzoeken u om ook in het Verenigingsgebouw rekening te houden met de maatregelen rond Corona. Bedenk ook dat de ander liever heeft dat u op afstand blijft. Respecteer dat!

De schriftlezingen zijn: zie orde van dienst, op 2e blad.

De bloemen zijn bestemd als groet en felicitatie voor dhr. Geerdink , Lutje Esweg 9 ( 92 jaar geworden) en als groet en felicitatie voor de heer en mevr. Afink, Strootsweg 335 -zij zijn  50 jaar getrouwd.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:

de eerste collecte is voor het Oecumenisch Citypastoraat in het centrum van Enschede.

Het Oecumenisch Citypastoraat Enschede is ook 'huiskamer van de buurt', een plek in de binnenstad voor iedereen die wil praten over zijn leven, zorgen, plezier, of wat haar/hem maar bezighoudt. Je kunt gewoon binnenlopen voor een kopje koffie, thee, een praatje en/of een goed gesprek. Iedereen is welkom. Er zijn altijd twee vrijwilligers aanwezig om de mensen te woord te staan. Wil je een gesprek met een pastor, dan is dat altijd te regelen. Het zit aan de Langestraat 51 in het centrum, graag uw bijdrage om dit belangrijke werk te kunnen blijven doen!
U kunt het bedrag overmaken op reknr. Van de Diakonie met vermelding van collecte Citypastoraat. NL 84RABO 0316726532
De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente, u kunt overmaken op reknr. NL46 RABO 0316700541 met vermelding van deurcollecte 1 augustus 2021.
 
De dienst volgende week zondag 8 augustus
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H. Cohen Stuart-Fens uit Haaksbergen.
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


PROTESTANTSE GEMEENTE USSELO 1 augustus 2021
Orgelspel
welkom
aansteken kaarsen
morgenlied 208 alle verzen (noot voor de organist: wil je dit lied eerst een keer voorspelen)
bemoediging, groet en drempelgebed
zingen: ps. 100 alle verzen
kyriegebed
glorialied 747, 1,4,8
gebed voor het openen van de bijbel
1e Schriftlezing  Deut. 10, 12 – 21
zingen lied 320, 2,3,4
2e Schriftlezing: Marc. 7, 1-23
zingen lied 339A
overdenking
orgelspel
gebeden
slotlied 981 alle verzen
wegzending en zegen
gemeente: Amen.

 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.