PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 1 november 2020 zondagsnieuws 1 november 2020
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 1 november 2020
De liturgische kleur is groen

Usselo: 10 uur voorganger: Ds. O.Haasnoot
Ouderling: Rineke Overbeek Diaken: Mieke Lippinkhof ; Kerkrentmeester: Paul Swank,
Koster: René Jongejeugd. Organist: Peter Slotman.
De Cantorij onder leiding van Lidy Dekker verleent haar medewerking aan de dienst.
Vandaag zijn ook de kinderen weer in de kerk. Zij gaan tijdens de dienst naar het Verenigingsgebouw voor de Kindernevendienst.


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen luisteren we naar de eerste twee coupletten van lied 600.

Geen koffie na de dienst
Er is geen koffie/thee na de dienst. Wij beseffen dat het gezellig samenzijn na de dienst in het verenigingsgebouw aansluit bij het kerk zijn van onze gemeente. We hopen dat de situatie rond het heersende coronavirus spoedig zal verbeteren.


De schriftlezingen zijn: Spreuken 13:9 en Mattheus 25:1-13


De bloemen gaan als groet en felicitatie naar mevr. Vreeman, de Mans 39 en als groet naar mevr. Ter Horst, Eikstraat 40 in Hengelo.
 
De collecten:
De collecten bij de uitgang worden gelijk verdeeld tussen de plaatselijke gemeente en de diaconie.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Dienst volgende week zondag 8 november
Usselo: 10.00 uur, voorganger: ds. A. Reitsma uit Enschede.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Bij binnenkomst in de kerk bent u naar uw plaats begeleid door een van onze coördinatoren. Wij verzoeken u om na het plaats nemen niet meer door de kerk te lopen. Aan het eind van de dienst verzoeken wij u om op aanwijs van de zelfde coördinatoren de kerk te verlaten.


Reserveren voor de dienst
Ook in de komende periode moet u zich aanmelden als u wilt deelnemen aan de viering in onze kerk.
Voor het aanmelden hebben we een apart telefoonnummer en emailadres. Het aanmelden kan per e-mail op iedere zaterdag tot 12.00 uur naar pgusselo@gmail.com, of telefonisch op zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur naar tel. 06-14361675. Bij uw opgave geeft u uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal bezoekers uit uw eigen huishouden door

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen Spreuken 13:9
[9] Het licht van een rechtvaardige brengt vreugde,
de lamp van goddelozen wordt gedoofd.
Mattheus 25:1-13
1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet.
2 Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs.
3 De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie.
4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich.
5 Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in.
6 Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.”
7 Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde.
8 De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.”
9 De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.”
10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.
11 Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!”
12 Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.”
13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.


Orde van dienst 1 november Usselo
Welkom aansteken van de kaarsen
Lied 600
Begroeting
Lied 598
Kyrie gebeden
Loflied 117d
Gebed
Lied 834:1
Woord voor de kinderen
Lezing Spreuken 13: 9
Lied 119: 40
Lezing Matteus 25: 1-13
Verkondiging
Stilte
Lied 751
Gebeden- onze Vader
Slotlied 601: 1,3.
Zegen
Orde van dienst 1 november Usselo
Welkom aansteken van de kaarsen
Lied 600
Begroeting
Lied 598
Kyrie gebeden
Loflied 117d


Gebed
Lied 834:1
Woord voor de kinderen
Lezing Spreuken 13: 9
Lied 119: 40
Lezing Matteus 25: 1-13
Verkondiging
Stilte
Lied 751
Gebeden- onze Vader
Slotlied 601: 1,3.
Zegen
amen
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.