PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 20 februari 2022 zondagsnieuws 20 februari 2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 20 februari 2022
De liturgische kleur is groen
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. De uit Enschede
Ouderling: Roel ter Borg, Diaken: Henk Blijk, Kerkrentmeester: Henk Abbink,
Koster: Gerard Roossink, Organist: Jan Fahne
Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.


De schriftlezingen
Vandaag wordt gelezen uit Genesis 1, de verzen 1 tot en met 5 en 26 tot en met 31, en uit Marcus 4, de verzen 35 tot en met 41.
Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat deze zondag als groet en felicitatie naar de familie Roossink, Badweg 65, hun tweeling is thuis gekomen uit het ziekenhuis .
De tweede bosbloemen gaat als groet en bemoediging naar mevrouw Bos-Heutink. Zij wordt 85 jaar en verblijft momenteel in Huize Hoogeland, Madoerostraat 4.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
Bij de uitgang kunt u uw bijdragen geven voor de diaconie en de Plaatselijke Gemeente.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 20 februari. 
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 20 februari.
Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag 27 februari
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. J. Hazeleger uit Eibergen


Gevolgen strengere coronaregels voor onze kerk:
Het moderamen is zeer verheugd dat er vanaf volgende week zondag 27 februari geen beperkende maatregelen meer gelden voor uw deelname aan de erediensten in onze kerk in Usselo.
Het moderamen stemt van harte in met het advies dat het CIO en de PKN op 16 februari hebben gegeven. Wel geeft het moderamen als aandachtspunt mee dat het goed is om rekening te houden met mensen met een kwetsbare gezondheid. Wij willen u daarom wel aan vragen om de adviezen van de overheid, met betrekking tot het voorkomen van besmettingen, op te volgen.
Voor zondag 20 februari gelden nog de maatregelen zoals ze de afgelopen weken ook van kracht waren.Gemeenteavond / Stamppotavond 
Hadden we deze plannen al in november 2021 , we doen opnieuw een poging onder het motto: “Wat in het vat zit, verzuurt niet”.
We willen u wederom uitnodigen voor deze avond, welke gehouden zal worden op
 vrijdag 4 maart a.s. In het verenigingsgebouw, Aanvang: 18.00 uur.
We zijn nog bezig met de verdere invulling van de avond, maar voorop staat: Ontmoeting, samen eten en ……..????
U kunt zich opgeven bij Liesbeth Harms, bellen of whatsappen, tel: 0646320115, of emailen, liesbeth_harms@hotmail.com.
U kunt zich ook bij het koffie drinken na de dienst in het verenigingsgebouw opgeven.Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!Orde van dienst
Woord van welkom
De kaarsen worden aangestoken
Aanvangslied: Psalm 113: 1 en 2
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 113: 3
Kyrie gebed
Glorialied: Lied 195
Gebed om de opening van de Schriften
Eerste lezing: Genesis 1: 1-5 en 26-31
Zingen: Lied 823: 1, 2 en 5
Tweede lezing: Marcus 4: 35-41
Zingen: Lied 352: 1, 2, 5 en 6
Preek
Orgelspel
Zingen: Lied 315: 1 en 3
Gebeden
Slotlied: Lied 978: 1, 2 , 3 en 4
Wegending en Zegen

  
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.