PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 20 juni 2021 zondagsnieuws 20 juni 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 20 juni 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur voorganger: ds. O.G. Haasnoot.
Ouderling: Ria Teussink, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Henk Abbink, Koster: Hans Wooldrik
Organist: Peter Slotman.


Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Wij zijn blij dat wij u ook vandaag weer in onze kerk kunnen ontvangen. Denkt u er aan dat u op uw plaats blijft en dat u ook bij het verlaten van de kerk voldoende afstand van elkaar houdt.
Voor het eerst na lange tijd mag er weer in de kerk gezongen worden. We houden ons daarbij aan de richtlijnen, en daarom mogen we alleen het slotlied meezingen. We willen u allen verzoeken om het slotlied pianissimo, dus zacht mee te zingen.
Let u ook op de mededelingen op de website!


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we het lied “Waar twee of drie” twee maal.

Koffie drinken
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken.
Wij verzoeken u om ook in het Verenigingsgebouw rekening te houden met de maatregelen rond Corona.
Bedenk ook dat de ander liever heeft dat u op afstand blijft. Respecteer dat!

De schriftlezingen zijn: Job 30: 20 -26 en Marcus 4: 35 – 41.
______________________________________________________________________________________
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar dhr. Bulten en als groet en bemoediging naar mw. Harms. Mw. Holtkamp-Hoenink is op 15 juni j.l. 101 jaar geworden. Ds. Olaf Haasnoot is bij haar op bezoek geweest en heeft een bos bloemen meegenomen.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.
Overleden
Op vrijdag 11 juni j.l. is overleden Zwenna Fenne Heutink-Bolk in de leeftijd van 101 jaar. Zwenna woonde de laatste jaren bij haar dochter Erna en schoonzoon Gerard aan de Badweg 65. Op vrijdag 18 juni, de dag dat zij 101 jaar geworden zou zijn, heeft de afscheidsdienst plaats gevonden in de kerk van de Protestantse Gemeente te Usselo, waarna de begrafenisplechtigheid heeft plaatsgevonden op de hervormde begraafplaats.
Jarigen
Door te late inzending kopij is de verjaardagskalender niet opgenomen in de Drieklank,
daarom worden de jarigen bij uitzondering in het Zondagsnieuws vermeld. En……..een kaartje sturen is altijd leuk.
21 juni mw. H.A. Lippinkhof-Tichelaar, De Mans 22, 7548 CX Boekelo
21 juni mw. G.H. ter Riet-Goorhorst, Eggelmorsweg 80, 7546 RB Usselo
26 juni mw. E. Bosma-de Jong Windmolenweg 43, 7548 BK Boekelo
De collecten:
De collecte voor de Diaconie is voor Kerk in Actie. Noodhulp voor gestrande vluchtelingen in Griekenland.
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid, stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven. Vandaag is het Wereld vluchtelingendag. Daarom collecteren we voor vluchtelingen in Griekenland.
Uw bijdrage kunt u overmaken op de rekening van de Diaconie: Diac.Prot.Gem. Usselo NL84RABO0316726532 o.v.v. 20 juni Vluchtelingen Lesbos. De collecte voor de plaatselijke gemeente kunt u overmaken op de rekening van de kerkrentmeesters NL46RABO0316700541 o.v.v. Deurcollecte 20 juni.
______________________________________________________________________________________
De dienst volgende week zondag 27 juni 2021
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. C.G.J. de Jonge, Enschede.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.