PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 20 maart 2022 zondagsnieuws 20 maart 2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 20 maart 2022, derde zondag van de 40 dagentijd.

De liturgische kleur is paars
Deze dienst is ook online te volgen.
Voorganger: Ds. R. de Vries uit Almelo
Ouderling: Roel ter Borg, kerkrentmeester:Henk Abbink , Diaken: Henk Blik
Koster: Gerard Roossink Organist: Jan Fahner
Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.
Bloemen in de dienst
De bloemen zijn bestemd voor Jan ter Mors ,Willem Rijbertstraat 26  en voor Sjouke en Rita Veenbaas, Schiestraat 57 Allebei als groet en bemoediging.
Open Venstermiddag.Op 9 april is er een Open Venstermiddag. De koffie staat om 14.00 uur klaar.Tegen half zes is er een broodmaaltijd.
Opgave graag voor 6 april bij Mieke Lippinkhof  tel. 4357195 of bij Greetje van der Valk  Tel. 4282020
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten: 40 dagentijdcollecte kerk in actie 
Werelddiaconaat Indonesië
Een betere toekomst voor straatkinderen in Indonesië .In yogyakarta leven veel kinderen op straat.De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op
en geeft begeleiding en noodopvang.Ook is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt ook hun ouders om financieel redzaam te worden zodat zij hun kinderen kunnen voeden en kleden en naar school gaan.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 20 maart 2022.
Uw bijdrage voor de deurcollecte kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 20 maart.

Koffie of thee na de dienst
U wordt in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag 27 maart, ds. Hazeleger uit Eibergen.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.
De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.
Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


20 maart 2022 PG Usselo; zondag Oculi, 3e zondag in de 40-dagentijd; ds A.T. de Vries


ORGELSPEL


BINNENKOMST KERKENRAAD


WELKOM / MEDEDELINGEN / AANSTEKEN V.D. KAARSEN ouderling
LIED 600 vs 1 en 2


INTREDELIED 281 vs 1 t/m 6


BEMOEDIGING EN GROET


LIED 25 a


KYRIE-GEBED


LIED 538 vs 1 en 4


GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFTEN


SCHRIFTLEZING O.T. Exodus 6 : 2 – 8


LIED 542


SCHRIFTLEZING N.T. Lucas 13 : 6 – 9


LIED 942 vs 1 en 3


SCHRIFTUITLEG / OVERDENKING


ORGELSPEL


LIED 650 vers 1, 2, 3, 4 en 7


GEBEDEN voorbede – stil gebed – Onze Vader


SLOTLIED 1012


WEGZENDING EN ZEGEN
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.