PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 21 maart 2021 zondagsnieuws 21 maart 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 21 maart 2021
De liturgische kleur is paars.
Deze dienst is alleen online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. Job Stein uit Haaksbergen.
Ouderling: Joke Pasman Diaken: Liesbeth Harms Kerkrentmeester: Henk Abbink
Koster: Rene Jongejeugd Organist: Peter Slotman.

Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Deze dienst is alleen online te volgen. Door hier te klikken komt u direct op de pagina van onze gemeente op kerkdienstgemist.nl.
Let u op de mededelingen op de website!

Orde van dienst
Orde van dienst voor zondag Judica (21 mrt ) 2021 – Usselo
DIENST VAN HET AFSTEMMEN OP GOD, ELKAAR EN ONSZELF •
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Psalm 43 :3‘O God, kom mijn geding beslechten’
O Here, God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
Begroeting
Psalm 43:5
Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
Mijn hart wat kwelt gij u zo zeer?
Vertrouw op ’s Heren welbehagen.

hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer
Inleiding op de 7 werken van barmhartigheid.
Gebed van de zondag

DIENST VAN HET WOORD •
lezing: Matteüs 24: 31 – 36b door Joke Pasman
woord tot de kinderen
Lied 1007 ‘Brood zal ik geven’: 1 & 7
voorspel en orgelspel van Melodie A en melodie B
vers 1,2,3,4 & 7 voorgelezen
1. Brood zal ik geven en water als wijn,
een hand vol genade om mens van te zijn.
2. kom je van verre en roept men je na-
ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta.
3. Is je beschutting verloren gegaan,
in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan.
4. Teistert de koorts je met scheuten van vuur,
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.
7. Zo wil ik leven; eenvoudig en klein,
met twee lege handen een koningskind zijn.
orgelspel van Melodie A en melodie B en naspel
verkondiging
lezing: Johannes 5: 1 – 13 door Joke Pasman
DIENST VAN HET ANTWOORD •
Lied 653 ‘U kennen uit en tot U leven
voorspel op L653 en orgelspel van 1 couplet


vers 1,3 & 7 lezen
1. kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

3. Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt in
elk die tot U komt en drinkt.

7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
orgelspel van 1 couplet en naspel

gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader )
Vg.: …..
Allen: Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen

collecte DIENST IN DE WERELD •
allen gaan staan
Slotlied Lied 542 ‘God roept de mens op weg te gaan’: 1,3 & 4
1. God roept de mens op weg te gaan
zijn leven is een reis:‘
Verlaat wat gij bezit en
ga naar ’t land dat Ik u wijs’.
3. ‘Heer, geef ons moed en
doe ons gaan uw weg door
de woestijnen laat uw Zoon
een laaiend vuur,de nieuwe Mozes zijn.
4. Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,
God, die al voor de
eerste mens belofte zijt geweest.
wegzending en zegen
Amen, amen, amen

De bloemen
De bloemen voor zondag 21 maart zijn bestemd voor de heer Keuken,  en
voor mevr. Boshoven, beide  ter bemoediging.
De collecten:
De collecte voor de diaconie is voor kerk in actie.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u overmaken op de rekening van de kerkrentmeesters Nl46 RABO0316700541
De collecte voor de Diaconie is voor Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)
Vasten Trommeltje.
Ik ben er voor jou” is het thema van Kerk in Actie in deze veertigdagentijd campagne en is geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid.
Elke week tot en met de Pasen leggen we de focus op een doel en één van de zeven werken die bij dit project past.We vragen u om zeven weken lang het geld voor deze projecten in “een vastentrommeltje “te doen ,zoals dit vroeger gebruikt werd in katholieke gezinnen. We hopen dat u de inhoud van het trommeltje kunt inleveren met de Pasen is dit nog niet mogelijk door de Corona maatregelen, dan kunt u het bedrag rond de Pasen ook overmaken op de rekening van de Diaconie.NL84RABO0316726532
Deze week is de collecte gefocust op: De hongerige eten geven .
Het is bestemd voor het Wereld Diaconaat voor een beter inkomen van Javaanse boeren. Kerk in actie helpt deze boeren door een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten .

De thema’s van de komende weken zijn:
28 mrt.     De doden begraven
4 april.      Ik ben er voor jou        Pasen 

Dienst volgende week zondag 28 maart
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: ds. H. Cohen Stuart -Fens uit Oosterhesselen.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via kerkdienstgemist. Dit kan dan op de PC door met de browser (Firefox, Internet Explorer of Microsoft Edge, Google Chrome) naar de site www.kerkdienstgemist.nl te gaan en daar in het "Zoek kerk" veld "Usselo" in te tikken en op het vergrootglas te klikken. Ook op een tablet of smartphone zijn de diensten te volgen, hiervoor moet de app "kerkdienstgemist" worden geïnstalleerd op het tablet of de smartphone. Binnen de app kan men weer zoeken naar "Usselo" om onze eigen kerkdiensten te kunnen volgen.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.