PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 22 november 2020 zondagsnieuws 22 november 2020
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 22 november 2020
De liturgische kleur is wit.


Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, en we herdenken allen die afgelopen jaar zijn overleden in onze gemeente.
Vandaag mag de cantorij o.l.v. mevr. L. Dekker, weer zingen en ons ondersteunen in deze viering.


Usselo: 10 uur voorganger: ds. O.Haasnoot.
Ouderling: Jan ter Mors Diaken: collectant- Kerkrentmeester: Henk Abbink
Koster: Henk Aalpol Organist: Peter Slotman.
Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Bij binnenkomst in de kerk bent u naar uw plaats begeleid door een van onze coördinatoren. Wij verzoeken u om daarna niet meer door de kerk te lopen. Aan het einde van de dienst verzoeken wij u om op aanwijzing van dezelfde coördinatoren de kerk te verlaten.
Geen koffie na de dienst
Er is geen koffie/thee na de dienst. Wij beseffen dat het gezellig samenzijn na de dienst in het verenigingsgebouw aansluit bij het kerk zijn van onze gemeente maar het kan helaas niet.
Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen luisteren we naar de eerste twee coupletten van lied 600.


De schriftlezingen zijn: OT Jesaja 60:1-11 en NT Openbaringen 21:1-7 (zie achterzijde blad)
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mevr.Baardink, en als groet en bemoediging /felicitatie naar mevr. Dinkla, zij is jarig en heeft een operatie achter de rug.
De collecten:
Bij de uitgang is er één collecte .De opbrengst wordt verdeeld.
Collecte voor de Protestantse Kerk. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en) terwijl de uitvaarten vanuit de kerk niet afnemen. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk .
Collecte voor de Plaatselijke Gemeente.
Actie Manyano.
U vindt bij uw plaats een bestelformulier waarop u kunt u aangeven wat uw wensen zijn .In de week van 14 december worden de kerststukjes gemaakt en de kniepertjes gebakken en deze worden bij u thuis gebracht.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.
Dienst volgende week zondag 29 november
Usselo: 10.00 uur, voorganger: ds. A. Reitsma uit Enschede.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
Reserveren voor de dienst
Voor het aanmelden hebben we een apart telefoonnummer en emailadres. Het aanmelden kan per e-mail op iedere zaterdag tot 12.00 uur naar pgusselo@gmail.com, of telefonisch op zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur naar tel. 06-14361675. Bij uw opgave geeft u uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal bezoekers uit uw eigen huishouden door.
Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Schriftlezingen Jesaja 60:1-11.

Het nieuwe Jeruzalem

60-1 Sta op en schitter, je licht is gekomen,over jou schijnt de luister van de HEER.-2-Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties,maar over jou schijnt de HEER,zijn luister is boven jou zichtbaar. 3-Volken laten zich leiden door jouw licht,koningen door de glans van je schijnsel. 4-Open je ogen, kijk om je heen:ze stromen in drommen naar je toe;je zonen komen van ver,je dochters worden op de heup gedragen. 5-Je zult stralen van vreugde als je het ziet,je hart zal van blijdschap overslaan.De schatten van de zee zullen je toevallen,de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.6-Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,jonge kamelen uit Midjan en Efa.Uit Seba komen ze in groten getale,beladen met wierook en goud.Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.7-Alle schapen en geiten van Kedar worden voor jou bijeengedreven,Nebajots rammen staan je ter beschikking;ze zijn weer welkom als offer op mijn altaar.Mijn tempel zal ik in alle luister herstellen.8-Wie zijn het die daar zweven als een wolk,die komen aanvliegen als duiven naar hun til?9-De kustlanden hebben hun hoop op mij gevestigd.De schepen uit Tarsis gaan voorop om je kinderen van verre terug te brengen;ze hebben zilver en goud bij zich ter ere van de HEER, je God,de Heilige van Israël,die jou deze luister heeft verleend.10-Vreemdelingen zullen je muren herbouwen,hun koningen staan je ter beschikking.Ik heb je geslagen in mijn woede,in mijn mededogen zal ik me over je ontfermen.11-Je poorten zullen nooit gesloten worden,dag en nacht zullen ze openstaan,zodat de rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen,met de koningen die worden meegevoerd.Openbaringen 21:1-7
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
21:1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2-Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3-Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4-Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’5-Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6-Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7-Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn

 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.