PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 23 april 2023 zondagsnieuws 23 april 2023


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 23 april 2023.
De liturgische kleur is wit.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. Wiebke Heeren.
Ouderling: Klaas Boersma Kerkrentmeester: Paul Swank Diaken: Henk Blik
Koster:Gerard Roossink; Organist: Peter Slotman.

Bloemen in de dienst
De bloemen zijn bestemd voor Mevr. Weldink, Holterhofweg 310: zij wordt 85 jaar. De tweede bos bloemen gaan als groet en bemoediging naar mevr. Overbeek-van het Loo, Grote Veldweg 19.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes - De eerste collecte is voor de diakonie: Elk kind een koffer. De Deldense stichting Ekiko (Elk kind een koffer werd op 30 november 2012 opgericht en heeft tot doel om kinderen die niet meer thuis kunnen wonen te voorzien van noodzakelijke materialen of kleding. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, komen soms zonder eigen pyjama, foto’s, toiletartikelen ,of speelgoed aan bij een pleeggezin. Dit moet anders vindt de stichting. De grootste drijfveer achter Elk kind een Koffer, is een kind iets eigens mee te geven. Bij een uithuisplaatsing zijn ouders vaak boos, teleurgesteld, onmachtig en verdrietig. Geen situatie waarin met zorg een koffertje wordt gepakt. Helpt u mee. !
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo.Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters. Uw giften zijn zeer welkom!


Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week:
Usselo 10.00 uur ds. Jaap Jonk uit Laren.

Agenda en overige mededelingen:
Vrijwilligersprijs 2023- CitypastoraatZoals vermeld in de Drieklank is het Oecumenisch Citypastoraat Enschede genomineerd voor de Vrijwilligersprijs 2023! www.citypastoraatenschede.nl Laten we er samen voor zorgen dat we deze prijs behalen!Vanaf heden tot 7 mei kunt u uw stem uitbrengen op deze goede organisatie die bestaat uit veel vrijwilligers waaronder een aantal gemeenteleden van de PKN Usselo.
Zangavond op 11 mei 2023
Houdt u van zingen? Dan hopen we dat u meedoet met de zangavond op donderdag 11 mei. De Ring Enschede organiseert deze avond in de Ontmoetingskerk te Enschede vanaf 19.30 uur. De avond zal onder de inspirerende leiding staan van ds. Hanna Rijken, universitair docent ‘Theologie en de kunsten (in het bijzonder kerkmuziek)’ aan de Protestantse Theologische Universiteit. Enkele koren en cantorijen uit de regio zullen hun medewerking verlenen. Onze cantorij gaat ook! Opgave vooraf niet nodig.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg,
tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
langrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst
ORDE VAN DIENST voor 23 april 2023
MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD
AANSTEKEN VAN DE TAFELKAARSEN,daarbij zingt de gemeente: LIED 600 1. 3
INTOCHTSLIED: 213: 1. 2. 3 (staande)
V: De Heer zal bij u zijn G: de Heer zal u bewaren
V: Onze hulp is in de naam van de Heer G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid G: en niet in de steek laat wat Hij begon.
A: Amen. ( de gemeente gaat zitten )
GEBED AAN HET BEGIN
LIED: 213: 4. 5
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
V: ...daarom bidden wij samen:
G: Heer, ontferm U.
LIED: 303
GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST

 


SCHRIFTLEZING
EERSTE TESTAMENT: Jesaja 43: 1 - 13
LIED: Psalm 33 : 1. 2. 6
SCHRIFTLEZING TWEEDE TESTAMENT: Johannes 21: 1 - 14
LIED: 645: 1 . 2. 3 .4
VERKONDIGING
ORGELSPEL
LIED: 650 : 1 allen 2 : mannen 3. Vrouwen 4: mannen 5: Vrouwen 6. 7 allen
DANK - EN VOORBEDE
STIL GEBED
ONZE VADER
COLLECTE
SLOTLIED: 419 (staande)
ZENDING EN ZEGEN
GEMEENTE ZINGT: Amen ( 3x )
  

 

 

 


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
Roel ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
 Riette Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank: Roel Bruinsma en Herma Blik.
Roel Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53   06-83989549
Copij via email:
drieklank@protestantsegemeente-usselo.nl

Reactie Zondagsnieuws
Roel ter Borg tel. 06-55075120 en Herma Blik tel. 06-49271654
Copij: zondagsnieuws@protestantsegemeente-usselo.nl
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.