PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Zondagsnieuws 23 oktober 2022 Zondagsnieuws 23 oktober 2022


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 23 oktober 2022
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. Jet Lieftink uit Neede
Ouderling: Roel ter Borg, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Henk Abbink
Koster: Gerard Roossink, Organist: Peter Slotman

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.

Voorzorgsmaatregel Corona
Zoals uit de media is op te maken loopt het aantal coronabesmettingen helaas weer op. De kerkenraad heeft daarom besloten dat er bij het binnenkomen en bij het uitgaan van de kerk als groet geen handen meer worden geschud. Wij hopen op uw begrip en hopen met u dat het bij deze voorzorgsmaatregel blijft.

Bloemen in de dienst
De bloemen gaan deze zondag als groet en felicitatie naar de heer en mevrouw Meijer Laarressingel 139, zij zijn 50 jaar getrouwd geweest en naar mevrouw Timan, Gerard ter Borgplein 19 vanwege haar 85e verjaardag.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
Zondag 23 okt  Reach Another Foundation 
Wij geven nu al 4 jaar aan dit project, nog 1 jaar te gaan!
Reach Another Foundation werkt aan de verbetering van de gezondheidszorg in Ethiopië en richt zich met name op baby’s die daar nog veel te vaak met een waterhoofdje of een open ruggetje worden geboren. Geef deze kinderen in Ethiopië een kans. Door een relatief eenvoudige operatie kunnen zij normaal opgroeien.
Wij zorgen dat ook deze kansloze kinderen in Ethiopië kansen krijgen.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 23 oktober. 
Uw gift is van harte welkom!


De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 23 oktober.
Uw giften zijn zeer welkom.

Voedselbank
Als u het kunt missen, denkt u er dan aan dat u ook de komende weken een bijdragen voor de voedselbank kunt meenemen? De doos voor de Voedselbank staat voor in de kerk. Natuurlijk mag u ook een doos meenemen en thuis vullen. Zo kunnen we met elkaar een steentje bijdrage in de bestrijding van armoede. Voor u misschien een kleinigheid, voor anderen misschien een groot gebaar.
Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag 30 oktober
Twekkelo 10.00 uur. Voorganger: Ds. J. van der Zee uit Aalten

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag! 
Orde van dienst voor zondag 23 oktober 2022. Usselo.
Mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen op de viertafel
Zingen: Lied 600: 1, 2
Intochtslied: Psalm 146: 1, 3 (Zing, mijn ziel, voor God uw Here)
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 146: 4 (Aan wie hongert geeft Hij spijze)
Kyriëgebed
Glorialied: Lied 869: 1, 3, 7. (Lof zij de Heer, ons hoogste goed)
Gebed van de zondag

 1e Schriftlezing: Genesis 32: 23-32
Zingen: Lied 266: 1, 2, 5 (Die ons schiep)
2e Schriftlezing: Lucas 18: 1-8
Zingen: Lied 339a (U komt de lof toe)
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 342 (In God de Vader op zijn troon) = een geloofsbelijdenis
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gemeenschappelijk gebeden Onze Vader
Collecte
Slotlied: Lied 425 (Vervuld van uw zegen)
Wegzending en zegen

 


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.