PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 25 oktober 2020 zondagsnieuws 25 oktober 2020
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 25 oktober 2020
De liturgische kleur is groen


Usselo: 10 uur voorganger: Ds. Olaf Haasnoot
Ouderling: Rineke Overbeek, Kerkrentmeester: Henk Abbink, Diaken: Henk Blik, Koster: Riëtte Wissink.
Organist: Peter Slotman.
De Cantorij onder leiding van Lidy Dekker verleent haar medewerking aan de dienst.
De gezangen vindt u achterop dit Zondagsnieuws


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen luisteren we naar de eerste twee coupletten van lied 600.


De schriftlezingen zijn: Deuteronomium 6, de verzen 1 tot en met 9 en Mattheüs 22, de verzen 34 tot en met 46.


De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar Gerard en Ema Roossink, en eveneens als groet en bemoediging naar de heer en mevrouw Duinhof.


De collecten:
De collecten bij de uitgang worden gelijk verdeeld tussen de plaatselijke gemeente en de diaconie.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.


Dienst volgende week zondag 1 november.
Usselo: 10.00 uur, voorganger: Ds. Olaf Haasnoot
Voor volgende week staat de Maaltijd van de Heer op het rooster. Vanwege de het oplopende aantal besmettingen in onze regio heeft de kerkenraad besloten om de Maaltijd van de Heer naar een later moment te verplaatsen.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Bij binnenkomst in de kerk hebt u het verzoek gekregen om een mondkapje te dragen tot u op uw door één van onze coördinatoren aangewezen plaats bent begeleid. Wij verzoeken u om na het plaats nemen niet meer door de kerk te lopen. Aan het eind van de dienst verzoeken wij u om opnieuw het mondkapje te dragen en op aanwijs van de zelfde coördinatoren de kerk te verlaten.
Laten we samen proberen om elkaar te beschermen tegen dit verschrikkelijke virus.
Wilt u de komende weken voor uw eigen mondkapje zorgen?


Reserveren voor de dienst
Ook in de komende periode moet u zich aanmelden als u wilt deelnemen aan de viering in onze kerk. Helaas mogen wij maar 30 bezoekers toelaten.
Voor het aanmelden hebben we een apart telefoonnummer en emailadres. Het aanmelden kan per e-mail op iedere zaterdag tot 12.00 uur naar pgusselo@gmail.com, of telefonisch op zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur naar
tel. 0614361675.
Bij uw opgave geeft u uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal bezoekers
uit uw eigen huishouden door.


Internet kerkdiensten
De kerkenraad houdt de ontwikkelingen op het gebied van het Coronavirus nauwlettend in de gaten en zal daar ook anticiperen. Mocht het zo ver komen dat wij in Usselo besluiten om de kerk weer voor de Eredienst te sluiten kunnen wij weer aanhaken bij de internetkerkdiensten van de Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse.
Ook probeert een werkgroep van onze gemeente zo snel mogelijk een internetverbinding vanuit onze eigen kerk te realiseren zodat u onze eigen kerkdiensten thuis via internet kunt volgen.
Zo gauw er meer bekend is zullen wij u daarvan in kennis stellen.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen


Deuteronomium 6:1-9
61Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 2U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. 3Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.
De HEER is de enige
4Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.


Mattheüs 22 : 34-46
Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. 35Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38Dat is het grootste en eerste gebod. 39Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’
41Nu de farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag: 42‘Wat denkt u over de messias? Van wie is hij een zoon?’ ‘Van David,’ antwoordden ze. 43Jezus vroeg: ‘Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt: 44“De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” 45Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’ 46En niemand was in staat hem een antwoord te geven, noch durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.

 
Welkom
Aansteken van de kaarsen
Lied 600
Begroeting
Kyrie
genadeverkondiging
Gloria 868:1, 2.
Gebed
Lezing Deut 6:1-9

 
Lied 311
Matt 22:34-46
Overdenking
Stilte
Lied 283
Gebeden
Collecte
Slotlied 838:1, 3
Zegen
amen


Orde van dienst voor 25 oktober 2020, Usselo
Voorganger: ds. Olaf Haasnoot
Organist: Peter Slotman
m.m.v. leden van de cantorij


Welkom
Aansteken van de kaarsen
Lied 600
Begroeting
Kyrie
genadeverkondiging
Gloria 868:1, 2.
Woord tot de kinderen
Gebed
Lezing Deut 6:1-9
Lied 311
Matt 22:34-46
Overdenking
Stilte
Lied 283
Gebeden
Collecte
Slotlied 838:1, 3
Zegen
amen


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.