PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 25 september 2022 zondagsnieuws 25 september 2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 25 september 2022
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. W. Janssen uit Losser.
Ouderling: Joke Aalpol Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Henk Abbink
Koster: Gerard Roossink, Organist: Peter Slotman.


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.


Orde van dienst: staat op de achterzijde van dit Zondagsnieuws

Bloemen in de dienst zijn bestemd voor de heer Kleisen, Bernard Roerinkstr. 8 -ter bemoediging en als felicitatie voor de heer en mevr. Lutke – Holtzik ,  Burg. Stroinkstraat 367- zij zijn 27 september 60 jaar getrouwd .


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
De collecte tijdens de dienst : Colombia- vredesproject.Vrouwen als vredestichters.
Afgelopen week was het Vredesweek 
Daarom collecteren we voor een vredesproject in Colombia.
Tientallen jaren werd dit land geteisterd door een gewapend conflict.
In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en 
querillabeweging FARC. Er moet nog veel gebeuren om de samenleving 
weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron.


Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 25 september. 
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 25 september.
Uw giften zijn zeer welkom.


Actie voedselbank:
Afgelopen donderdag 7 volle dozen naar de voedselbank gebracht!
Heel veel dank daar voor, maar we gaan verder…….op naar de 20 dozen!
Doet U mee? Doos staat in de hal vd kerk!  Dank   namens de Diaconie


Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag 2 oktober. Viering maaltijd v.d. Heer.
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. R. de Vries uit Almelo. m.m.v. de cantorij.
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!Orde van Dienst voor zondag 25 september 2022
Protestantse Gemeente Usselo. 2e zondag van de herfst. Predikant: Ds Wim Janssen.
Woord van Welkom en aansteken van kaarsen Lied 600 vers 1
Intochtslied no 146 vers 1 2
Bemoediging en Groet
Lied no 146 vers 3 4
Kyriegebed Voorganger: “Zo bidden en zingen wij”
Gemeente: “Kyrie eleison”
Lied no 286 vers 1 2 3
Gebed bij de opening van het Woord
OT Lezing Psalm 146 vers 1 t/m 10 (Ouderling van Dienst)
Lied no 91A vers 1 2
NT Lezing Lucas 16 vers 19 t/m 31 (Ouderling van Dienst)
Lied no 791 vers 1 2 3 4 5 6
Preek
Orgelspel
Lied no 834 vers 1 2 3
Voorbeden
Collecten
Slotlied no 416 vers 1 2 3 4
Zegen.


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.