PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 26 februari 2023 zondagsnieuws en orde van dienst 26 februari 2023


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 26 februari, maaltijd van de Heer
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. Wiebke Heeren
Ouderling: Roel ter Borg, kerkrentmeester: Henk Abbink, Diaken: Henk Blik en Mieke Lippinkhof,
Koster: Gerard Roossink, Organist: Peter Slotman, Kerkdienst gemist: Henny Dekker en Rien van den Broeke.

Orde van dienst
De orde van dienst staat op de achterzijde

Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat deze zondag als groet en bemoediging naar de heer Hubers en mevrouw Jeronimus.
De tweede bos bloemen gaat als groet naar mevrouw Roerink.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Zambia (maatjes voor gezinnen zonder ouders).
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s, nadat hun ouders aan aids waren verleden, voor deze kinderen. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.

Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo.
Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.
Uw giften zijn zeer welkom.

Inzamelingsactie ‘Kaarsen voor de Oekraïne’.
Denkt u aan de kaarsenactie? De gebruikte kaarsen in alle kleuren, soorten en maten kunt u de komende weken inleveren in de hal van de kerk waar een verzamel doos zal staan! Dank daarvoor!     De Diaconie

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

Stiltevieringen (vespers) ‘Op weg naar Pasen 2023’
Woensdag 1 maart 19:00 uur start een reeks stiltevieringen. Tot Pasen is er elke woensdagavond van
19:00 – 19:25 uur zo’n viering. Elke woensdag in een ander kerkgebouw, in Haaksbergen, Usselo,
Twekkelo, Buurse (Kleine Kerkje), Boekelo (Momentum) en de laatste keer Haaksbergen.
Stiltevieringen zijn laagdrempelige meditatieve momenten van een klein halfuur waarin stilte omlijst
wordt met gebed, Bijbellezing, muziek en zang.
Voor nadere informatie: zie www.pkn-haaksbergen.nl of neem contact op met dominee Wiebke Heeren.


De dienst volgende week zondag 5 maart.
Twekkelo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Wiebke Heeren
er is dan ook kindernevendienst!


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst
Mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Lied 600: Allen 1, Cantorij: 2, Allen: 4
Lied 281 : Allen: 1. 2, Cantorij: 3. 4, Allen: 5
V: De Heer zal bij u zijn G: de Heer zal u bewaren
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, G: en niet in de steek laat wat Hij begon.
A: Amen. (de gemeente gaat zitten)
Gebed aan het begin
Lied: 281: 7. 8
Gebed om de nood in de wereld
V: ...daarom bidden wij samen: G: Heer, ontferm U.
Psalm 34: Allen: 1, Cantorij: 2, Allen: 3, Cantorij: 4
Gebed om verlichting met de heilige geest
Schriftlezing Genesis 2: 15 - 3.9
Lied: 760: 1. 2. 3. 4
Schriftlezing: Matteus 4: 3 - 11
Lied: 538 : 1. 2. 3
Verkondiging
Voorbeden


Herdenken:
*Teunis Hendrik Huberts
* Jan Hendrik ter Heegde
* Gerdina Aaltje Engelina Nijhuis - Jansen
* Hendrik Duinhof


Dienst van de tafel
Collecte
Lied: Neemt en gedenkt, tekst van André F. Troost, op de melodie van lied 195 LvdK
1.Neemt en gedenkt,
dat God u schenkt:
zichzelf in brood en beker.

Weest, wanneer Hij roept en wenkt,
van zijn liefde zeker.
2.O bruidegom,
gij gastheer, kom
en toon uw bruid een teken,
kom, om uit uw heiligdom
tot haar hart te spreken.

9.Maar dan - o God,
een engel tot
vertroosting in dit lijden!
Welgeborgen is mijn lot,
in uw hand mijn tijden.
Tafelgebed
Onze vader
Tafellied, gezongen door de cantorij
Woorden over brood en wijn
Delen van brood en wijn
Dankgebed
Slotlied: 542 Cantorij: 1. 2,
Allen : 3. 4 (staande)
Zending en zegen, Amen (3x)


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. W. Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Zondagsnieuws
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.