PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 27 februari 2022 zondagsnieuws 27 februari 2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 27 februari 2022
De liturgische kleur is groen
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. J. Hazeleger uit Eibergen
Ouderling en kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Diaken: Mieke Lippinkhof,
Koster: Hans Wooldrik, Organist: Peter Slotman
Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.


Orde van dienst
We lezen vandaag uit Jesaja 55, de verzen 10 tot en met 13 en uit Johannes 11, de verzen 28 tot en met 44.
De orde van dienst staat ook op de achterkant van dit Zondagsnieuws.Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaan deze zondag als groet en felicitatie naar mevrouw Askes, Agaatstraat 7, zij is 85 jaar geworden.
De tweede bos bloemen gaan als groet en bemoediging naar Alie Nijenhuis, Arendsweg 97.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
De collecte voor de diaconie is weer tijdens de dienst en is vandaag bestemd voor: Uw bijdrage voor de diaconie is bestemd voor de stichting Present!
Hoe werkt Present?
Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 27 februari. 
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 27 februari.
Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag 6 maart
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. M. Schepers – v.d. Poll uit Enschede
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!Orde van dienst


 
Orgelspel
Kaarsenlied : Lied 600 : 1 en 2
Woord van welkom door de ouderling
VOORBEREIDING
Aanvangslied : Lied 118 : 1 en 5.
Stil gebed
Bemoediging :
V. : Onze hulp is de Naam van de Ene,
A. : Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. : Die nu en altijd bij ons blijft.
Drempelgebed :
V. : Eeuwige God, neem ons zoals wij zijn
A : met onze hoop en onze angst,
V. : Neem ons op in Uw liefde
A. : met heel ons verleden en onze toekomst
V. : Genade van Jezus Christus, liefde van God
A. : wees met ons allen
Amen
Zingen : Lied 118 : 6 en 10
Kyrië, eindigend met de woorden :
Liefdevolle God, schepper van al wat leeft,
ontferm u over ons.
Jezus Christus, dienaar van mensen,
ontferm u over ons.
Heilige Geest, adem van ons leven,
ontferm u over ons.
Glorialied : Lied 68 : 7
DIENST VAN DE SCHRIFT
Groet :
V. : De Eeuwige zal bij u zijn
A. : De Eeuwige zal u bewaren
Als gebed bij de opening van de Schrift zingen wij : Lied 317 : 2 en 3.
Eerste Schriftlezing : Jesaja 55 : 10 -13
Zingen : Lied 1001 : 2 en 3.
Evangelielezing : Johannes 11 : 28 – 44
Zingen : Lied 630 : 2 en 3
Verkondiging
Zingen : Lied 608 : 1, 2 en 3.
DIENST VAN GEBEDEN
Dankgebed – Voorbeden – stil gebed – “Onze Vader”
( Bij de voorbeden zingen wij steeds na de woorden
Daarom bidden wij U zingend samen : Lied 367 e )
Zingen : Lied 675
UITZENDING EN ZEGEN met een door allen instemmend AMEN 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.