PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 27 maart 2022 zondagsnieuws 27 maart 2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 27 maart 2022, vierde zondag van de 40 dagentijd.


De liturgische kleur is paars
Deze dienst is ook online te volgen.
Voorganger: Ds. J. Hazeleger uit Eibergen.
Ouderling: Riette Wissink -is ook kerkrentmeester, Diaken: Mieke Lippinkhof
Koster: Hans Wooldrik Organist: Peter SlotmanKaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.
Bloemen in de dienst
De bloemen zijn bestemd voor Hermien Meijer-Dreteler, Oude Deldenerweg 57, als groet en bemoediging. Voor mevr. Holtkamp, Keizerweg 40, als felicitatie, zij is 85 jaar geworden.
Verzoek om meer voorin de kerk te gaan zitten: Vanuit de reacties die binnenkomen op de internet kerkdiensten blijkt dat de gemeenteleden die de viering thuis volgen zich afvragen of er wel werkelijk mensen in de kerk zitten. De voorste rijen stoelen zijn altijd leeg. Wat zou het, niet alleen voor de gemeenteleden thuis, maar ook voor de predikant, fijn zijn als u allen vóór in de kerk komt zitten.
 Open Venstermiddag.Op 9 april is er een Open Venstermiddag. De koffie staat om 14.00 uur klaar.Tegen half zes is er een broodmaaltijd. Opgave graag voor 6 april bij Mieke Lippinkhof  tel. 4357195 of bij Greetje van der Valk  Tel. 4282020Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten: 40 dagentijdcollecte kerk in actie 
Missionair werk
Jong en oud thuis in de kliederkerk.
Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook
voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties.
De protestantse kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof hoop en liefde!
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 27 maart 2022.
Uw bijdrage voor de deurcollecte kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 27 maart.


Koffie of thee na de dienst
U wordt in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag 3 april, ds. R.de Vries uit Almelo.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.
De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.
Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst Protestantse Gemeente Usselo
zondag 27 maart 2022 , zondag “Verheug u” ( Laetare ) Liturgische kleur : roze.
Orgelspel
Kaarsenlied : Lied 600 : 1 en 2
Woord van welkom door de ouderling
VOORBEREIDING
Aanvangslied : Lied 122 : 1 en 2.
Stil gebed
Bemoediging :
V. : Onze hulp is de Naam van de Ene,
A. : Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. : Die nu en altijd bij ons blijft
A. : En niet loslaat wat Zijn hand eenmaal met ons begon.
Drempelgebed :
V. : Eeuwige God, neem ons zoals wij zijn
A : met onze hoop en onze angst,
V. : Neem ons op in Uw liefde
A. : met heel ons verleden en onze toekomst
V. : Genade van Jezus Christus, liefde van God
A. : wees met ons allen
Amen
Zingen : Lied 122 : 3
Als gebed om ontferming voor de nood van de wereld zingen wij :
Lied 561
DIENST VAN DE SCHRIFT
Groet :
V. : De Eeuwige zal bij u zijn
A. : De Eeuwige zal u bewaren
Als gebed bij de opening van de Schrift zingen wij : Lied 542
Eerste Schriftlezing : Exodus 19 : 1 – 8a ( lector )
Zingen : Lied 868 : 2 en 5.
Evangelielezing : Johannes 15 : 1 – 8a ( lector )
Zingen : Lied 653 : 1,5 en 7.
Uitleg en verkondiging
Zingen : Lied 320
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed – Voorbeden – stil gebed – “Onze Vader”
( Bij de voorbeden zingen wij steeds na de woorden
Daarom bidden wij U zingend samen : Lied 367e )
Zingen : Lied 838 : 1,3 en 4
UITZENDING EN ZEGEN met een door allen instemmend AMEN
Orgelspel


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.