PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 27 september 2020 zondagsnieuws 27 september 2020
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 27 september 2020
De liturgische kleur is groen
De dienst heeft als thema Brood voor de honden.
Een dienst rond het werk van Willem Barnard / Guillaume van Der Graft (Rotterdam 15-8-1920 Utrecht 21-11-2010).
Op de achterkant van dit Zondagsnieuws vindt u de tekst van een lied dat we tijdens de dienst zingen en een korte beschrijving van het leven en werken van Willem Barnard.


Usselo: 10 uur voorganger: Ds. A. Grandia uit Doesburg
Ouderling: Roel ter Borg, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Henk Abbink, Koster: Gerard Roossink.
Organist: Peter Slotman.
De Cantorij onder leiding van Lidy Dekker verleent haar medewerking aan de dienst.


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen luisteren we naar de eerste twee coupletten van lied 600.


Koffie na de dienst
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee.
De koffie en thee wordt aan tafel geserveerd, zodat er geen oponthoud is bij de bar. Bij goed weer kunt u uw koffie of thee ook buiten opdrinken.
Wij willen u dringend verzoeken om ook in het verenigingsgebouw de stoelen niet te verslepen en de bekende Corona regels te respecteren.
U bent van harte welkom.


De schriftlezingen zijn: Jesaja 56, de verzen 1 tot en met 8 en Matteüs 15, de verzen 21 tot en met 31.


De bloemen gaan als groet en felicitatie van ons allen naar mevrouw Meijer  die haar 80 verjaardag heeft gevierd, en naar de heer Knol die na een ziekenhuis opname weer thuis is.


De collecten:
De collecten bij de uitgang worden gelijk verdeeld tussen de plaatselijke gemeente en de diaconie.
De opbrengst voor de diaconie gaat naar het Vredeswerk:
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. 
Wij bevelen de collecte van harte bij u aan.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.


Dienst volgende week zondag 4 oktober
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: Ds. B. Wijnbergen uit Haaksbergen


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Bij binnenkomst in de kerk bent u naar uw plaats begeleid door een van onze coördinatoren. Wij verzoeken u om na het plaats nemen niet meer door de kerk te lopen. Aan het eind van de dienst verzoeken wij u om op aanwijs van de zelfde coördinatoren de kerk te verlaten.
Laten we samen proberen om elkaar te beschermen tegen dit verschrikkelijke virus.


Reserveren voor de dienst
Ook in de komende periode moet u zich aanmelden als u wilt deelnemen aan de viering in onze kerk.
Voor het aanmelden hebben we een apart telefoonnummer en emailadres. Het aanmelden kan per e-mail op iedere zaterdag tot 12.00 uur naar pgusselo@gmail.com, of telefonisch op zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur naar tel. 06-14361675.
Bij uw opgave geeft u uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal bezoekers
uit uw eigen huishouden door.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen:


Na de preek en het orgelspel zingen we een lied van Willem Barnard op de wijs van lied 763

 
1. Het brood wordt aan tafel gebroken,
de kinderen eten ervan
en wat er is overgeschoten
dat wordt voor de honden gedaan.

 
3. Genade of ongenade,
de kinderen hebben een recht
en dat is door schande en schade
aan anderen toegezegd.

 
2. Waar zullen de honden van leven
Zij hebben zich toevertrouwd
aan handen die het hun geven,
een mens die hen onderhoudt.

 
4. O Heer, als de honden blaffen
en huilen naar de maan.
Geef hun van onze tafel;
Zo hebt Gij ons gedaan.

 


Voor theoloog Willem Barnard was dichten een levensnoodzaak.
Honderd jaar geleden werd Willem Barnard geboren, de man die een groot stempel drukte op de Nederlandse kerkliedcultuur. Hij was theoloog, maar bleef boven alles dichter.
Willem Barnard, ook bekend onder zijn dichtersnaam Guillaume van der Graft, werd zaterdag precies honderd jaar geleden geboren. Hij had een grote liefde voor taal, hij omschreef zich als een ‘taalslaaf’. Hij schreef ontelbare gedichten over het leven, de liefde en de dood. Als theoloog, kerklieddichter en psalmvertaler drukte hij bovendien een groot stempel op de christelijke liturgie in Nederland.
Willem Barnard begon zijn carrière als Nederlands-hervormd predikant. Nog tijdens de oorlog, waarin hij als dwangarbeider naar Duitsland moest, besloot hij zijn letterenstudie opzij te zetten en ging hij theologie studeren. In 1946 werd hij hulppredikant en later predikant in Hardenberg, en in datzelfde jaar verscheen ook zijn eerste dichtbundel.
De scheidslijn tussen dichterschap en geloof bestond voor hem niet. De Bijbel is literatuur en poëzie voor hem.
Een vrome man was Willem Barnard niet, zegt zijn dochter, hij was een aarzelaar, een twijfelaar. Dat maakte zijn geloof er niet minder om, het stond er juist aan de basis van. Daar zei Barnard zelf over: “Als je een wereldbeschouwing hebt waarin alles op zijn plaats staat en je zegt: dat is mijn geloof, naar mijn diepste overtuiging zit je dan helemaal verkeerd. Pas als je zegt: ‘Ik weet het nu bij God niet meer’, dan heb je kans dat je iets van het geheim begint te vermoeden.”
Met zijn ideeën greep hij terug op oude tradities, zoals een dienst met een gezongen kyrie, en gloria, vaste onderdelen van de katholieke eredienst.
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.