PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 29 november 2020 zondagsnieuws 29 november 2020
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 29 november 2020
De liturgische kleur is paars. 1e adventszondag.


Usselo: 10 uur voorganger: ds. A.Reitsma.
Ouderling: Roel ter Borg Diaken: Liesbeth Harms Kerkrentmeester: Paul Swank
Koster: Wim Cretier Organist: Peter Slotman.
Mmv de Cantorij o.l.v. mevr. Dekker.
Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Bij binnenkomst in de kerk bent u naar uw plaats begeleid door een van onze coördinatoren. Wij verzoeken u om daarna niet meer door de kerk te lopen. Aan het einde van de dienst verzoeken wij u om op aanwijzing van dezelfde coördinatoren de kerk te verlaten.
Geen koffie na de dienst
Er is geen koffie/thee na de dienst. Wij beseffen dat het gezellig samenzijn na de dienst in het verenigingsgebouw aansluit bij het kerk zijn van onze gemeente maar het kan helaas niet.
Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen luisteren we naar de eerste twee coupletten van lied 600.

De schriftlezingen zijn: Jesaja 63:19b tot Jesaja 64:11 en Marcus 13:24-37.

De bloemen gaan als groet naar Mevr. Roerink,  en als groet en bemoediging naar de heer Wooldrik.

De collecten:
Bij de uitgang is er één collecte .De opbrengst wordt verdeeld tussen diakonie en plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.
Dienst volgende week zondag 6 december 2020
Usselo: 10.00 uur, voorganger: ds. Schepers-v.d.Poll uit Enschede.
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
Reserveren voor de dienst
Voor het aanmelden hebben we een apart telefoonnummer en emailadres. Het aanmelden kan per e-mail op iedere zaterdag tot 12.00 uur naar pgusselo@gmail.com, of telefonisch op zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur naar tel. 06-14361675. Bij uw opgave geeft u uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal bezoekers uit uw eigen huishouden door.
Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Schriftlezingen
Jesaja 63:19b tot 64:11
[19] Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst,
alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen.
Scheurde u maar de hemel open om af te dalen!
De bergen zouden voor u beven.
64-1Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet koken, zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen en alle volken voor u laten beven,2-omdat u de geduchte daden doet waarop wij niet durven hopen.Als u toch zou afdalen!De bergen zouden voor u beven.3-Nog nooit is zoiets gehoord,niet eerder zoiets vernomen.Geen oog zag ooit een god buiten u,die opkomt voor wie op hem wacht.4-U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt,die uw weg gaat, met u voor ogen.Maar nu bent u in toorn ontstoken,omdat wij gezondigd hebben.Hadden we maar de oude weg gevolgd,dan zouden we worden gered. 5-Wij allen zijn onrein geworden,onze gerechtigheid is als het kleed van een menstruerende vrouw.Wij allen zijn als verwelkte bladeren,verwaaid op de wind van ons wangedrag. 6-Er is niemand die uw naam aanroept,die zich ertoe zet uw hand te grijpen.U hebt uw gelaat voor ons verborgen,u hebt ons moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag.7-Toch, HEER, bent u onze vader,wij zijn de klei, door u gevormd, wij zijn het werk van uw handen.8-Laat uw grote toorn toch varen, HEER,houd onze schuld niet steeds in gedachten,maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk?9-Uw heilige plaatsen zijn een woestijn geworden:Sion is een woestijn, Jeruzalem een woestenij.10-Onze heilige, luisterrijke tempel,waar onze voorouders u hebben vereerd,is ten prooi gevallen aan het vuur,en alles wat ons dierbaar was, is verwoest.11-Laat dit alles u onbewogen, HEER? Blijft u zwijgen en laat u ons zozeer lijden?


Marcus 13: 24-37
24-Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, 25- de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 26 Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. 27 Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.28Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 29-Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. 30-Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 31-Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 32-Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.33-Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. 34
Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. 35-Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. 36-Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. 37-Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!’
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.