PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 2 april 2023 zondagsnieuws 2 april 2023


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 2 april 2023.
De liturgische kleur is paars.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. Wim Janssen uit Losser.
Ouderling: Roel ter Borg ; kerkrentmeester: Paul Swank; diaken: Esther Mol
Koster:Gerard Roossink ; organist: Jan Fahner.
Er is kindernevendienst om 10.00 uur in het Verenigingsgebouw. De kinderpassion wordt voorbereid.


Bloemen in de dienst
De bloemen gaan als groet en felicitatie naar mevr. Bergerink, Jan van Elburgstraat 71. Ze is 85 jaar geworden.
De tweede bos bloemen gaan als groet en felicitatie naar mevr. Broen ,  Noordesmarkerrondweg 616 -zij wordt 3 april 80 jaar.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes - zondag 2 April De Diaconale collecte is deze zondag voor de plaatselijke gemeente in Usselo!Samen gemeente zijn is lief en leed met elkaar delen, en daar heeft de diaconie uw hulp bij nodig! Uw gift is zeer welkom!
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo.Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters. Uw giften zijn zeer welkom!

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

Stiltevieringen (vespers) ‘Op weg naar Pasen 2023’
Tot Pasen is er elke woensdagavond van 19:00 – 19:25 uur zo’n viering. Op 5 april de laatste in Haaksbergen. Stiltevieringen zijn laagdrempelige meditatieve momenten van een klein halfuur waarin stilte omlijst wordt met gebed, Bijbellezing, muziek en zang.
Voor nadere informatie: zie www.pkn-haaksbergen.nl of neem contact op met dominee Wiebke Heeren.


Voedselbank.De aktie voor de voedselbank loopt nog door, u kunt uw produkten en de aangegeven doos zetten! Van harte aanbevolen.

De diensten volgende week: samen met Haaksbergen.
-woensdag 5 april- laatste stilteviering, in Haaksbergen PKN kerk, om 19.00 uur.

-6 april Witte Donderdag, viering H.A. – Haaksbergen, ds. Job Stein, 19.00 u.

-7 april Goede Vrijdag, Usselo, ds. Job Stein,19.00 u., m.m.v. de cantorij
Om 17.00 uur de kinderpassion, dan om 18.00 uur maaltijd met soep en dan de viering om 19.00 uur.

-8 april Stille Zaterdag, Haaksbergen, ds. Job Stein, 22.00 u.

-9 april Eerste Paasdag, Usselo, ds. Job Stein, 10.00 u., m.m.v. de cantorij.

NB: in de Drieklank staat dat de diensten van witte donderdag en goede vrijdag om 19.30 beginnen maar dit moet zijn 19.00 uur!!

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst
LIEDEREN UIT HET NLB
Woord van Welkom en aansteken van kaarsen Lied 600
Intochtslied Psalm 118 vers 1 5 8
Bemoediging en Groet
Lied Psalm 118 vers 9
Kyriegebed Voorganger: “Zo bidden en zingen wij”
Gemeente zingt: “Kyrie eleison”
Lied no 558 vers 1 2 6 7 10
Gebed bij de opening van het Woord
OT Lezing Psalm 118 vers 1 t/m 29 (Ouderling van Dienst)
Lied no 547 vers 1 2 4
NT Lezing Lucas 19 vers 29 t/m 41 (Ouderling van Dienst)
 


Lied no 551 vers 1 2 3
Preek
Orgelspel
Lied no 550 vers 1 2 3VoorbedenCollectenSlotlied no 435 vers 1 2 3 4Zegen.


  

 

 

 


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
Roel ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
 Riette Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank: Roel Bruinsma en Herma Blik.
Roel Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53   06-83989549
Copij via email:
drieklank@protestantsegemeente-usselo.nl

Reactie Zondagsnieuws
Roel ter Borg tel. 06-55075120 en Herma Blik tel. 06-49271654
Copij: zondagsnieuws@protestantsegemeente-usselo.nl
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.