PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 2 januari 2021 met orde van dienst zondagsnieuws 2 januari 2021 met orde van dienst
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 2 januari 2022
De liturgische kleur is wit
Deze dienst is alleen online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. Janneke Bekhof
Ouderling: Ria Teussink, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink
Koster: Hans Wooldrik, Organist: Jan Fahner.
De Cantorij onder leiding van Lidy Dekker zal de liederen in de dienst zingen.

Gezegend en gezond nieuwjaar
De kerkenraad en de redactie van het Zondagsnieuws willen u een gezegend en daarnaast vooral ook een gezond nieuwjaar wensen.
Wij betreuren het dat wij elkaar niet in de kerk en in het verenigingsgebouw kunnen ontmoeten, maar hopen dat dat binnenkort weer mogelijk kan zijn.

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag lied 600.

De schriftlezingen
1e schriftlezing Jesaja 11: 1 – 10, 2e schriftlezing Matteüs 2: 1 - 12
Bloemen in de dienst zijn bestemd voor de heer en mevrouw ter Horst, vanwege hun 50 jarig huwelijk en naar de heer en mevrouw Pasman vanwege hun 60 jarig huwelijk.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.
De collecten:
Collecte voor de Diaconie is voor de Leendert Vriel stichting. 
Thuis sterven in eigen vertrouwde omgeving. Tegenwoordig  heel gewoon. 40 jaar geleden was dit nog heel ongewoon.
Toen de Enschedese Fons van Lier in 1976 stervende was, organiseerde zijn vrouw Els Koldewijn alle zorg rondom zijn levenseinde.  Daaruit ontstond in 1980 de stichting Leendert Vriel. Dit is een pseudoniem van Fons van Lier. Inmiddels uitgegroeid tot de landelijke koepel met vrijwilligers in de Palliatieve Terminale Zorg. Met meer dan 200 organisaties en ruim 6000 vrijwilligers. Ook uit onze gemeente zijn hiervoor vrijwilligers actief. Uw bijdrage is meer dan welkom voor dit prachtige initiatief.
De “uitgangscollecte” is voor de plaatselijke gemeente .
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 2 januari. 
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeent kunt u overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 tnv College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 2 januari.

Gevolgen strengere coronaregels voor onze kerk:
Het moderamen heeft besloten om de diensten vanuit onze kerk in Usselo voorlopig alleen online te verzorgen.
Via onze website wordt u op de hoogte gesteld wanneer wij weer diensten met u als gemeentelid in de kerk gaan houden.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden door Rien van den Broeke en Joop Harms verzorgd.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst
Orgelspel
binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
woord van welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling
de kaarsen op de viertafel worden aangestoken
Intochtslied: lied 444: 1 en 2
bemoediging en groet
lied: lied 444: 3 en 4
kyrie-gebed
glorialied lied 506: 1, 2 en 3
gebed voordat er uit de Bijbel wordt gelezen
1e schriftlezing Jesaja 11: 1 - 10
Lied: lied 473
2e schriftlezing Matteüs 2: 1 - 12
Lied: Lied 498: 1, 2 en 4
uitleg en verkondiging
orgelspel
lied: lied 494
dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: lied 871: 1, 3 en 4
wegzending en zegen
orgelspel 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.